Publicat el 26/05/2020

Amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació i simplificar la documentació a presentar pels interessats, l’Ajuntament ha modificat el règim d’intervenció administrativa de diferents tràmits relacionats amb la realització d’obres

Aquesta modificació permetrà que els interessats no hagin d’esperar l’autorització del Consistori per poder iniciar-les, sinó que es podran començar a partir de la presentació de la documentació requerida. Les obres quedaran subjectes a inspecció per part de l’Ajuntament per tal de comprovar que l’execució s’adequa a les previsions i a la normativa urbanística.

Aquests canvis s’apliquen a les següents tipologies d’obres:
• Reforma interior de local, oficina, habitatge existent o zona comunitària; sense afectar envans, estructura, façana ni canvi  d’ús (canvi de paviments, cuina, lavabos…)
• Redistribució total o parcial de l’habitatge o local existent, sense afectar el conjunt del sistema estructural, sense canvi d’ús i sense increment del nombre d’habitatges.
• Construcció de porxos, edificacions auxiliars, pèrgoles i barbacoes, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
• Instal·lació de pèrgoles, carpes i similars, d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
• Reparacions en terrats i cobertes sempre que no es canviï la volumetria o el conjunt de sistema estructural.
• Manteniment i reforma puntual de les façanes, excepte canvis generals en les obertures, la volumetria, el conjunt del sistema estructural.
• Construcció de piscines.
• Instal·lació i canvi de paviments exteriors.
• Instal·lació, construcció i reparació de murs i tanques.
• Instal·lació i reparació de canonades de serveis, desguàs i clavegueram, sense afectar la via pública.
• Instal·lació de rètols i tanques de propaganda.
• Instal·lació de panells solars a la coberta de les edificacions, sense superar el metre d’alçada en el cas de coberta plana o quan els captadors i els panells estiguin adossats en paral·lel a la coberta en el cas que sigui inclinada.

Podeu trovar més informació i la documentació a presentar en cada cas clicant:   https://tramits.alella.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=44

 

Deixa un comentari