Política de Xarxes Socials

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de DIFUSIONS MARESME, S.L..
1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina i a la xarxa
social :
En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’Abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones fisicas pel que fa al tractament de les seves Dades
Personals i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
DIFUSIONS MARESME, S.L. desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política
respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament
accedeixen i utilitzen nostre assetjo web. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina suposa que accepta
expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves
dades personals segons el previst en la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapacitats
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys. Per la seva banda, si
l’usuari és incapaç, DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix que serà necessària l’assistència consentida del
titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina i
quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva
pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada
cas..

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que DIFUSIONS MARESME, S.L. és el propietari del domini laclau.cat , així com els
perfils de les xarxes socials oficials sent el responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es
recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina
en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa
social en la qual es troba la nostra pàgina.
4.Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari formaran part d’un tractament de dades
responsabilitat de DIFUSIONS MARESME, S.L. amb la finalitat d’oferir-li informació de l’entitat per e-mail,
fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti
realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar
informació amb DIFUSIONS MARESME, S.L.i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc,
específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per DIFUSIONS MARESME, S.L.
per al tractament de les seves dades personals per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb
l’establert en la present política.
L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no
estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni
proporcionar les seves dades personals.

L’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes
tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots
els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.
L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina les dades personals, fotografies i informacions o altres
continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de
tercers.

DIFUSIONS MARESME, S.L. tindrà dret a eliminar de la present pàgina de forma unilateral i sense prèvia
comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o
vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals es tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades
S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina a la xarxa social podrà ser
coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.
DIFUSIONS MARESME, S.L. únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que
en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats
competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis
DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la
confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de
caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint
cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que
poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat
de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la
seva activitat, tercers que estableixin hiperenlaces a la xarxa social, ni d’aquells responsables a els qui a
través

d’hiperenlaços.
7. Qualitat de les dades
DIFUSIONS MARESME, S.L. adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment
constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per
la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals
corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En
qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa
social o de la pàgina laclau.cat.

8. Exercici dels drets.

Drets

que assisteixen a l’Usuari:
Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició a l’el seu
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no
s’ajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: C/ MARIA VIDAL, 93 – 1 VILASSAR DE MAR 08340 (BARCELONA)
Adreça electrònica: …………………………………………..
9. Altre informació de DIFUSIONS MARESME, S.L. podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la
present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí
recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se
actualitzat.
L’usuari pot contactar amb nostros mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de
les següents dades de contacte:…………………………………………..
Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de
la

mateixa.