Publicat el 06/06/2020

L’Ajuntament  endega el projecte Brigada jove per crear 16 llocs de treball temporal aquest estiu per a joves del municipi d’ambdós sexes i d’entre 16 i 18 anys

El projecte contempla que la durada dels contractes de treball serà d’un mes, 8 joves el mes de juliol i els altres 8 el mes d’agost, per fer tasques de suport a la Brigada Municipal. La jornada laboral serà de 20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres.
Un dels objectius principals del programa Brigada Jove és promoure una primera experiència laboral per als i les joves participants, així com facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la seva inserció al món laboral.
Durant el període de contractació, els i les joves rebran formació, i el personal de l’Ajuntament els assessorarà sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l’objectiu d’assegurar l’aprofitament formatiu del projecte.
El període de presentació de sol·licituds serà del 6 al 15 de juny, ambdós dies inclosos.

Els requisits d’inscripció són els següents:

·   Haver complert els 16 anys i no excedir els 18 anys

·   No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol administració pública i no trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques

·   Tenir l’empadronament a Premià de Mar amb una antelació de 12 mesos

·   No patir cap malaltia ni afectació per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents

·   Coneixement a nivell bàsic de català i castellà: Expressió oral i comprensió oral i escrita

·   No haver treballat amb anterioritat

·   Acreditar tres anys d’escolarització a Catalunya

·   Els/les menors de 18 anys, hauran de tenir el consentiment dels pares i/o tutors per prendre part en la convocatòria

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’ha de produir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

Trobareu les bases amb tota la informació i el fomulari d’inscripció (vigent a partir del dia 6) al següentenllaç: https://premiademar.cat/document.php?id=18494

 

Deixa un comentari