Publicat el 07/09/2020

Enguany, la subvenció pot arribar al 75% de l’import del rebut de l’IBI

Fins al 30 de setembre és obert el termini per presentar la sol·licitud d’ajuts per pagar el rebut de l’IBI 2020
Els requisits per demanar la subvenció són els següents:
Tenir un habitatge a Premià de Mar o ser llogater/a a qui la propietat repercuteixi l’impost sobre bens immobles, sempre que es tracti del seu habitatge habitual i acreditat segons contracte lloguer.  No es pot tenir cap més titularitat sobre cap altre immoble dins i fora del municipi llevat que es tracti de la titularitat d’una única propietat i aquesta sigui un pàrquing o assimilable en el municipi on es resideix.
Estar empadronat/da a l’habitatge del que s’és propietari/a/llogater/a com a mínim des del dia 1 de gener de 2019.
Que el valor cadastral de l’habitatge sigui 100.000,00€ com a màxim.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
El conjunt de les persones empadronades en el domicili no ha de superar els següents ingressos:
Nombre de  persones:
1  Llindar màxim d’ingressos bruts/any:     16.732,24 €
2                                                                          23.425,14 €
3                                                                          32.795,20 €
4 o més                                                              45.913,28 €

En cas de família monomarental/monoparental o bé convisqui una persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb un grau de dependència, el llindar d’ingressos bruts s’incrementa un 20%.

La documentació a presentar per fer la sol·licitud és a següent:
*Sol·licitud.
*Autoritzacions corresponents en el cas que hi hagi altres persones empadronades amb el sol·licitant al mateix domicili (Annex 1).
*Contracte de lloguer i últim rebut pagat.
*Fitxa de tercers.
*Carnet de família de monomarental o monoparental.
*Certificat de discapacitat o dependència.
*Certificat d’imputacions de l’Agencia Tributària de Catalunya i informe de vida laboral, si s’escau.
La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de forma telemàtica o bé presencialment a l’OAC amb cita prèvia:  https://premiademar.cat/cita-previa

Més informació seguint l’enllaç:  https://premiademar.cat/ARXIUS/documents/noindex/Anuncis_Oficials/publicacio__anunci_BOPB_3_09_20.pdf o bé trucant al 93 741 74 04.

 

 

Deixa un comentari