Publicat el 14/10/2021

Un treball que permet al municipi conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director del verd urbà de Sant Vicenç de Montalt, un treball que també descriu les línies d’actuació per assegurar una millora qualitativa i quantitativa d’aquests espais així com una major eficiència en la seva gestió.
El Pla director, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, inclou un inventari i diagnosi del conjunt d’espais verds i de l’arbrat viari al municipi, amb propostes de planificació, gestió i manteniment per a la millora de l’estat de la vegetació i del conjunt d’aquests espais.
D’acord amb el treball, Sant Vicenç de Montalt disposa de 27 ha d’espais verds urbans, de les quals 15,5 ha són utilitzables per la ciutadania, amb un total de 1.540 arbres, dels quals 891 són d’arbrat viari.
Una gran part dels espais verds, concretament un 53%, estan situats en equipaments, i de la resta, destaquen espais poc utilitzables per la ciutadania com ara els espais de transició amb l’entorn natural, els elements de vialitat i els pendents de desenvolupar, que en conjunt representen un 36 % del total de la superfície de verd al municipi.

Comparades aquestes dades amb d’altres municipis similars, el document observa que la quantitat de superfície de verd urbà per habitant està molt per sobre de la mitjana de referència, i que el nombre d’arbres per habitant és molt semblant a les xifres de referència tant respecte a arbrat viari com a arbrat en espais verds.

De la diagnosi realitzada es desprèn que els espais verds i l’arbrat es troben en bon estat i es realitza un manteniment d’alta qualitat, especialment en alguns dels espais.
La distribució del verd també mostra que hi ha espais de grans dimensions en zones periurbanes i molts espais de petites dimensions a dins de les trames urbanes, havent-hi una manca d’espais centrals de referència dins el nucli. El treball també aprecia que malgrat la quantitat de verd existent, falta connectivitat i continuïtat, ja sigui als eixos verds urbans, amb l’entorn periurbà o entre els espais existents.

Davant d’aquesta situació el Pla director proposa diferents línies de treball per millorar els aspectes tractats a la diagnosi. Les principals propostes inclouen una millora de l’arbrat viari mitjançant la creació d’eixos arbrats que afavoreixin la connexió, com també una millora en la  interconnexió dels espais del nucli històric i els situats en equipaments per generar un espai central més gran, així com generar un espai multifuncional a segona línia de mar amb proposta d’alineació i secció pel passeig Marítim.

El Pla també proposa una millora de la connexió dels espais verds per tal de generar eixos connectors entre el nucli històric i el nucli del litoral així com generar eixos de connexió amb l’entorn natural del municipi.
Així mateix, s’indica una necessitat de millora de diferents aspectes de la gestió del verd urbà com ara el disseny, l’adob o l’ús de l’aigua o els residus. Finalment, s’incorpora una taula amb propostes puntuals per aquelles unitats de gestió que requereixen millores.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 “Salut i benestar”, 9 “Indústria, innovació i infraestructures” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Redacció
Imatge i Font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari