Publicat el 26/06/2015

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya ha presentat aquest 26 de juny l’Informe Anual sobre el perfil de persones amb drogodependències ateses per l’entitat durant el 2014.
Les dades revelen que per primera vegada en els gairebé 20 anys d’història de l’entitat, l’alcohol supera la cocaïna com la substància principal de consum entre les persones adultes en tractament.
En els darrers anys, les demandes per alcoholisme no han parat de créixer, fins un 40% dels usuaris l’any 2014, xifra que fa cinc anys era només del 26%.
L’alcohol continua sent la substància més acceptada i permesa socialment, la més consumida per la població adolescent i adulta a Catalunya, la més econòmica, i per tant, la més accessible, i encara amb una molt baixa percepció del risc que suposa abusar-ne.
El consum d’alcohol s’inicia a l’adolescència, però malauradament les persones amb addicció a aquesta substància tarden una mitjana de 19 anys en iniciar tractament a Projecte Home, una xifra molt superior a la d’altres drogues (12 anys), comportant un major deteriorament físic i psicològic i un alt grau d’exclusió social; esdevenint més dificultós i costós el tractament. A part d’això, el 70% dels usuaris per addicció a l’alcohol mantenen un consum associat a altres substàncies, principalment la cocaïna i el cànnabis.
Segons l’Enquesta EDADES 2013-2014 de l’Observatorio Español sobre Drogas, el 66,2% dels joves de 15 a 17 anys han consumit  alcohol en el darrer any. Entre la població espanyola de 15 a 64 anys, un 4’9% té un consum problemàtic d’alcohol (1.600.000 persones). També un 15’5%, sobretot joves, han protagonitzat ‘binge drinking’ (consumir grans quantitats d’alcohol en poca estona) durant l’últim mes.
Cocaïna, heroïna i cànnabis
Tot i que fa anys que manté una tendència a la baixa, la cocaïna, consumida per via esnifada, segueix sent la substància de consum principal per al 39% de les persones en tractament a Projecte Home. Una major conscienciació social dels greus efectes que ocasiona per a la salut, l’alta capacitat de generació addicció d’aquesta substància i el seu alt cost són factors que poden estar incidint en aquesta davallada.
Espanya és el segon país de la UE amb un major índex de consum de cocaïna (2,2%) segons l’informe de l’Observatori Europeu de Drogues de 2015. L’estudi també revela que Barcelona és la cinquena ciutat on s’ha detectat més quantitat de cocaïna a les aigües residuals. Els nivells augmenten el cap de setmana.
D’altra banda, l’heroïna és la droga de referència per a un 8% dels casos, consumida habitualment per via fumada, confirmant un consum minoritari i residual però estable i que no desapareix a Catalunya. El 5% dels usuaris adults tenen el cànnabis com a substància principal.
Home de mitjana edat, amb estudis precaris i en alt risc d’exclusió social, el perfil tipus
El perfil tipus d’usuari en tractament a Projecte Home durant l’any 2014 és d’un home de mitjana edat, que viu amb la parella o amb la parella i fills, sense estudis o només estudis primaris, i depèn d’ajuda externa per a cobrir les seves necessitats bàsiques de subsistència.
Pel que fa al sexe, els usuaris homes segueixen sent majoria (84%) respecte les dones (16%), que pateixen una major invisibilitat social del seu problema i solen tenir més dificultats per accedir al tractament degut a les càrregues familiars i a un major estigma social.
L’edat mitjana dels usuaris es manté en 38 anys, com el 2013, però confirma l’envelliment viscut en els darrers anys (el 2009 era de 35 anys) degut, en part, a una creixent proporció d’usuaris d’edat més avançada (un 16% dels usuaris totals són persones de més de 45 anys). Aquestes persones més grans es caracteritzen per patir una greu situació d’exclusió social i de salut i tenir un consum de
Tan sols un 35% dels usuaris té en la feina la seva principal font d’ingressos abans d’iniciar el tractament, un percentatge que fa cinc anys era del 53%.
El temps mitjà de consum de drogues abans de començar el tractament és de 12 anys.
De les dades destaca també l’increment d’usuaris amb diagnòstic de patologia dual (trastorn mental i addicció a la vegada), que arriba ja al 32%, deu punts més que cinc anys enrere.
El 7% dels usuaris atesos són seropositius, portadors del VIH.
3 de cada 4 joves adolescents i joves presenten consum problemàtic de cànnabis
Entre els adolescents i joves atesos de 13 a 23 anys (82% nois/18% noies) el cànnabis segueix sent la substància principal de consum en un 73% dels casos. Un percentatge que es manté elevat i que evidencia la prevalença del cànnabis, marihuana i haixix consumit per via fumada, com la més problemàtica entre la població jove de Projecte Home. La intervenció emprada en aquests casos té un enfocament més preventiu que en els adults i es treballa per enfortir el paper educatiu dels pares i mares.
L’Observatori Europeu sobre Drogues 2015 destaca que el cànnabis ja és la droga que genera més demandes de tractament per addiccions a Europa. D’altra banda, l’enquesta estatal EDADES 2013-2014 alerta que el 25% de les persones de 15 a 64 anys que han consumit cànnabis en el darrer any presenten un consum problemàtic.
Les principals conseqüències del consum problemàtic de cànnabis són: l’empitjorament de les relacions amb els pares i germans, desmotivació i apatia, la falta d’activitats d’oci saludable, els trastorns psicològics derivats, les pràctiques sexuals de risc o el fracàs escolar. En aquest sentit, destaquen les dades sobre el nivell d’estudis assolit pels joves de 13 a 23 anys en tractament: el 58% han abandonat els estudis. A més, un 38% ni estudia ni treballa, un percentatge que creix fins al 63% en la franja de 21 a 23 anys.
D’altra banda, un 10% dels usuaris adolescents i joves ha seguit tractament per problemes amb l’alcohol. Tot i que l’alcohol és la droga més consumida pels joves, no genera tantes demandes de tractament degut a una baixa percepció de risc i perquè, sovint, les repercussions psicològiques, de salut i socials apareixen després d’anys de consum. També hi ha 10% dels usuaris que tenen la cocaïna com a substància principal de consum, un percentatge inferior a altres anys.
Un 29% més de persones ateses
El 2014, Projecte Home ha atès a 2.349 persones amb addiccions als seus centres, un 29% més que l’any anterior, i ha fet accions de prevenció de consum de drogues a escoles per a 3.347 alumnes, familiars i professors. L’índex de retenció (percentatge d’usuaris que finalitzen satisfactòriament o bé segueixen el curs del tractament) és del 57%.
L’increment de les persones ateses correspon a la voluntat de no deixar a ningú sense l’atenció necessària i alhora fer-la més accessible al territori. Per això, aquest 2014 s’ha obert un nou Servei d’Atenció de les Addiccions a Lleida, situat a la localitat de Tremp, i s’ha consolidat el servei de la ciutat de Tarragona, iniciat l’any 2013, amb 200 casos atesos. Durant l’any 2015, Projecte Home té la intenció d’obrir un nou servei d’addiccions a les Terres de l’Ebre.
Amb el mateix objectiu de cobrir noves necessitats s’ha obert també un menjador social al centre de Montgat que ofereix 40 àpats diaris. I arrel de les grans dificultats d’inserció laboral de les persones en tractament, i amb diverses accions dutes a terme, destaca que el 70% dels usuaris han trobat feina en el moment de finalitzar el tractament.

Deixa un comentari