Publicat el 30/06/2021

Els treballs, que s’emmarquen en el Pla d’Impuls al Centre, permetran donar més espai als vianants, creant un eix cívic que faci els desplaçaments més còmodes, segurs i atractius per passejar i per comprar

L’Ajuntament té previst començar les obres de millora de les xarxes d’aigua i clavegueram i de reurbanització del Camí Ral de la Mercè aquest mes de juliol. L’estiu del 2020 ja es van fer canvis provisionals en la mobilitat: es va eliminar el carril bus, deixant un únic carril de circulació en sentit Girona i, en sentit Barcelona, es va habilitar un carril bici i un altre de circulació per als vianants.
Aquest dilluns es va celebrar una reunió informativa al Cafè de Mar per explicar a la ciutadania les actuacions previstes ara, que contemplen millorar les xarxes d’aigua i clavegueram i reurbanitzar el Camí Ral entre els carrers de La Cooperativa i de Lepant. Prèviament, els projectes s’havien presentat al Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana i al Consell de Mobilitat.

Els treballs tindran un cost aproximat d’1,1 milions d’euros (IVA inclòs). L’Ajuntament ha adjudicat la reurbanització a l’empresa Vialitat i Serveis, SLU per un import de 668.704,68 €. La intervenció en les xarxes d’abastament i clavegueram, que anirà a càrrec d’Aigües de Mataró, s’ha adjudicat per 388.953,66 € a CospLaan Obras i Servicios Laantit, SL, als quals cal sumar 59.975,56 € del cost de l’obra mecànica que executa la companyia.
Es preveu que les obres comencin la setmana del 12 de juliol amb els enderrocs de calçada, per continuar després amb les obres de les xarxes d’abastament i clavegueram i, per últim, la reurbanització. La durada total prevista és de 8 mesos.

Xarxes de clavegueram i abastament d’aigua
Per renovar el clavegueram, que presenta un estat de conservació deficient que ha motivat contínues reparacions en els darrers anys, s’instal·laran 120 metres lineals de tub de 80 cm de diàmetre i 124 metres lineals de tub d’1 m de diàmetre, se substituiran embornals i es connectaran els claveguerons a les finques. La xarxa d’abastament d’aigua potable està prevista al Pla Director de l’Aigua i suposarà la substitució de tubs de fibrociment per tubs de fosa dúctil i el canvi de vàlvules i hidrants.

Ampliació de voreres i supressió de barreres arquitectòniques
La proposta de reurbanització afecta a una superfície de 4.616 m2. S’ampliaran les voreres, que es pavimentaran amb pedra artificial, i s’eliminaran les barreres arquitectòniques. La vorera del costat muntanya quedarà al mateix nivell que la zona de calçada, però separant els dos espais es preveu una línia d’arbrat i es col·locarà paviment especial de llambordins de formigó que permetrà créixer vegetació entre les seves juntes, amb una solució similar a la de l’Eix Herrera. Entre les espècies d’arbrat previstes hi ha el ginkgo, el sapinde de la Xina fastigiat, el til·ler argentat i el pistatxer xinès. També es plantaran diferents espècies herbàcies en jardineres. Així mateix, es preveu aplicar solucions de transició a les parets mitgeres amb planta enfiladissa.

Es mantindrà només un carril per a automòbils i bicicletes en sentit Girona i es crearà un carril bici en sentit Barcelona que formarà part del projecte d’anella ciclista de Mataró. El paviment a les zones de trànsit serà de llambordins de pedra artificial. Es preveuen cinc passos de vianants per potenciar el caràcter cívic i garantir l’accessibilitat entre un cantó i l’altre del carrer. El nou enllumenat, de leds, es disposarà en columnes entre l’arbrat situat al costat de la vorera de muntanya i adossat a la façana en la vorera de mar. S’instal·larà mobiliari urbà: bancs, cadires, papereres i aparcaments per a bicicletes.

Les afectacions al trànsit
Mentre s’estiguin realitzant les obres d’aquest eix cívic quedarà tallat el trànsit de pas en aquest tram del Camí Ral, i s’afectarà puntualment les cruïlles amb els carrers de La Cooperativa i de Lepant. S’habilitaran itineraris alternatius.
Es facilitarà l’accés del veïnat als garatges particulars sempre que sigui possible.

Pla d’Impuls del Centre
La voluntat d’embellir aquest tram del Camí Ral s’alinea amb la proposta guanyadora del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre, ‘Mataró ciutat ideal’, que té per objectiu millorar la qualitat de vida, la imatge i la promoció de la ciutat i l’activitat econòmica. Després de la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna  i la reparació del de La Riera, la remodelació del Camí Ral és la següent intervenció urbanística que es farà realitat en l’àmbit del Pla d’Impuls al Centre.
L’Ajuntament també ha impulsat una modificació urbanística al Camí Ral de la Mercè, entre el carrer de la Cooperativa i La Rambla, per fer conviure les diferents alineacions de carrer, jugant amb l’espai públic perquè s’hi formin places i ampliacions de voreres. A la vegada s’ha impulsat la modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró per protegir les cases que tenen un valor afegit. Tant el nou planejament urbanístic com la modificació del Pla especial del patrimoni estan pendents del vistiplau definitiu de la Generalitat.

Deixa un comentari