Publicat el 06/07/2021

Aquest Pla Director del Verd Urbà ha dotat a aquest municipi d’una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública

El document permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient.
El treball, que ha tingut un cost de 10.920 EUR, inclou l’inventari i la diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari, així com propostes de planificació, gestió i manteniment per la millora de l’estat de la vegetació i dels espais. La Diputació de Barcelona ha assumit el 90% del cost de redacció del Pla.
D’acord amb el document, Alella disposa d’un verd urbà de 499.697m2 i 4.178 arbres, 1.711 dels quals són arbrat viari.  Una gran part dels espais verds, un 30%, corresponen a espais de transició amb l’entorn natural i vinculats a la xarxa hidrogràfica. De la resta, un 23% són jardins, i un 19% són places. El 41% restant es troba distribuït en altres tipologies com parcs, elements de vialitat, espais verds en equipaments, etc.
Com a resultat de l’anàlisi, s’han fet una sèrie de propostes encaminades a la millora de la planificació i gestió del verd municipal. En aquest sentit el Pla Director defineix uns criteris a seguir en cada categoria d’espais i planteja unes estratègies en relació al conjunt del verd al municipi, com ara potenciar la interconnexió dels espais verds i la definició d’itineraris interns que convidin al passeig i el lleure, enriquir el paisatge urbà amb diversificació d’espècies, promoció de la biodiversitat i la resiliència, la renovació, sanejament i diversificació del parc arbori, i millorar els itineraris de connexió de les zones més allunyades amb el centre urbà.
El document també incorpora un breu anàlisi amb recomanacions en funció dels diferents escenaris pressupostaris, així com propostes puntuals per aquelles unitats de gestió que requereixen millora.

Deixa un comentari