Publicat el 24/09/2021

Dos treballs encarregats pel consistori per millorar la gestió del municipi

Pla director del verd urbà
 És una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública que permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. El treball inclou un inventari i diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari, així com propostes de planificació, gestió i manteniment per a la millora de l’estat de la vegetació i dels espais.

D’acord amb el treball, Premià de Dalt disposa de 31 ha d’espais verds urbans, de les quals, aproximadament, 20 ha són utilitzables per la ciutadania, amb un total de 4.463 arbres, dels quals 2.367 són d’arbrat viari. En general, totes les categories de verd urbà s’hi troben ben representades i destaquen els parcs que ocupen un 28% de la superfície total. Comparant aquestes dades amb d’altres municipis similars, l’estudi observa que Premià de Dalt està per sobre de totes les mitjanes de referència tant respecte a la quantitat de metres quadrats de verd per habitant, així com al nombre d’arbres per habitant.
El pla director constata que l’estat general de la major part dels espais verds i de l’arbrat és correcte, tot i que entrant en el detall, es detecten alguns aspectes que es podrien millorar. Així, pel que fa l’arbrat es destaca la poca variabilitat d’espècies i que els que estan situats en l’àmbit viari aquests es troben sovint en voreres estretes, la qual cosa genera podes excessives per evitar interferències amb la resta d’elements de l’espai públic.

Respecte als espais verds, es destaca la seva atomització, fent que n’hi hagi molts de petites dimensions i amb una baixa connexió entre ells. També s’observa que conviuen espais de concepció moderna i ben adaptats als temps actuals, amb d’altres més antics que seria convenient actualitzar per reduir i simplificar el seu manteniment, així com per renovar les espècies existents. Finalment, també s’observa que els indicadors econòmics de manteniment estan per sota dels valors de referència.
Per millorar el verd urbà del municipi i la seva gestió, el Pla director proposa treballar fins a cinc línies estratègiques com son l’establiment d’un corredor verd per a la millora de la interconnexió dels espais, la definició d’itineraris interns en els diferents espais verds, l’enriquiment del paisatge urbà amb la renovació, millora i diversificació d’espècies, l’elaboració de projectes paisatgístics de transformació d’espais existents o de nova creació, i una renovació, sanejament i diversificació del parc arbori.
Per a cada estratègia es detalla la seva justificació, l’objectiu que es cerca i les propostes i criteris que es poden aplicar. Finalment, el Pla també s’incorpora una taula amb propostes puntuals, per aquelles unitats de gestió que requereixen millores.

Estudi patrimonial del Mas de la Cisa
El Mas de la Cisa és una masia de grans dimensions i amb interès patrimonial i històric, però també en força mal estat de conservació, i que l’Ajuntament va rebre la cessió dins l’àmbit del Pla parcial urbanístic del mateix nom.
Per tal de poder conèixer bé l’edifici i el seu estat de conservació, qualificat d’equipament pel planejament vigent, s’ha realitzat un estudi que ha de permetre a l’Ajuntament disposar de plànols de l’edifici existent i conèixer-lo des del punt de vista arquitectònic i constructiu així com del seu estat de conservació, amb identificació de les principals patologies que pateix. Així mateix, disposar d’informació des del punt de vista històric i patrimonial, així com quins són els valors més importants a preservar.
A partir d’aquest coneixement detallat, el treball analitza la seva possible transformació en un edifici d’ús públic, per tal de dimensionar i caracteritzar quines són les actuacions que caldria realitzar a l’edifici per adaptar-lo al nou ús, quin seria el seu cost aproximat i en quines fases es podria plantejar la inversió. D’acord amb l’estudi, el cost de les actuacions a realitzar tenen un cost de 3,55 milions d’euros.

L’estudi es contempla com un instrument necessari i previ a la realització de qualsevol intervenció en l’edifici, ja que és un pas indispensable de coneixement, previ a poder encarar la futura transformació de l’edifici en un equipament públic.

Redacció
Imatge i Font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari