Publicat el 19/07/2021

L’estudi lliurat ha d’orientar les estratègies públiques locals per tal d’incrementar l’habitatge social al municipi

L’estudi lliurat a l’Ajuntament ha d’orientar les estratègies públiques locals amb l’objectiu d’incrementar la dotació d’habitatge social al municipi. El document lliurat per la Diputació de Barcelona proposa eines i alternatives per facilitar aquest procés, estudiant des del punt de vista urbanístic les possibilitats d’obtenció d’habitatge social a partir del canvi d’ús.
L’estudi proporciona una anàlisi i diagnosi del context territorial i municipal, examinant aspectes socioeconòmics, les finances municipals, la situació de l’habitatge, els establiments turístics i les determinacions del planejament territorial i urbanístic municipal.
Aquest anàlisi se centra específicament a l’estat actual del carrer Jovara, parant atenció a l’encaix urbà amb el nucli, l’estructura i les tipologies principals de les edificacions, el patrimoni arquitectònic, l’estructura de la propietat, l’ús de les plantes baixes i especialment aquelles edificacions en situació de volum disconforme amb el planejament, que poden presentar major dificultat de transformació.
Amb aquestes dades, s’ha elaborat una diagnosi que permet copsar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que planteja el procés de canvi d’ús de locals buits i pensions obsoletes de l’àmbit.
La segona fase del treball planteja les alternatives d’actuació, sempre tenint en compte la normativa d’aplicació, especialment la normativa sectorial d’habitatge. Les alternatives s’estructuren a partir de tres aspectes: els canvis necessaris en el planejament urbanístic municipal vigent per possibilitar el canvi d’ús en habitatges socials; les intervencions constructives en funció de la realitat física de cada tipologia d’establiment i la seva valoració econòmica; i, finalment, el règim de tinença i càrregues de les transformacions.
Calella experimenta una forta demanda d’habitatge social i assequible, adequat a la capacitat econòmica de la població, especialment el destinat a gent gran i joves, com succeeix en d’altres municipis de Catalunya. És per això que des del municipi s’estudia diverses estratègies per donar resposta a aquesta necessitat. Una d’elles és aconseguir habitatge social amb el canvi d’ús d’actius potencials com són els locals buits de plantes baixes d’edificis residencials, i les pensions obsoletes.

Imatge Diputació de Barcelona: carrer Jovara de Calella

Deixa un comentari