Publicat el 10/11/2017

Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds en el registre general de l’Ajuntament, fins al 9 de desembre

El dimecres 8 de novembre va entrar en vigor el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges d’Alella: http://www.alella.cat/ARXIUS/noindex/tauler_anuncis_2017/def_greuges.pdf, que regula l’elecció, funcionament i atribucions d’aquesta figura ja contemplada dins del Reglament de Participació Ciutadana. Amb l’entrada vigor s’obre ara el procés per a l’elecció de la persona que ocuparà el càrrec.
Les persones que hi estiguin interessades podran presentar les seves sol·licituds en el registre general de l’Ajuntament durant el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, és a dir, des del 9 de novembre al 9 de desembre.
El Síndic/a serà escollit pel Ple de l’Ajuntament entre totes les candidatures presentades. Serà necessària una majoria qualificada de les tres cinquenes parts dels membres del Ple, en la primera votació. Si no s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la majoria absoluta.

Per poder ser nomenat Síndic/a s’han de complir els requisits següents:
a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
b) Tenir la condició de veïnatge o d’arrelament en el municipi.
c) No haver tingut condemna per sentència, encara que no sigui ferma, a pena d’inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic.
d) Es valorarà tenir els coneixements i/o experiència per desenvolupar les funcions pròpies del càrrec.

Règim d’incompatibilitats
El càrrec de la persona que ostenti la Sindicatura és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertànyer a un partit polític, càrrec públic, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi. El/la Síndic/a electe/a, abans del seu nomenament, haurà de prestar declaració jurada de no trobar-se en cap causa d’incompatibilitat per exercir el càrrec. Quan concorri una causa d’incompatibilitat en la persona que hagi estat escollida per a la Sindicatura, abans de prendre possessió haurà de cessar en el seu càrrec o activitat incompatible o bé, i si s’escau, sol·licitar l’excedència en la funció. Si no ho fes en els vuit dies següents al de la seva elecció, s’entendrà que no accepta el nomenament. La mateixa norma s’aplicarà en el cas d’una incompatibilitat sobrevinguda.

Durada del càrrec.
El càrrec de Sindicatura tindrà una durada de cinc anys. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de dos períodes consecutius. La Sindicatura continuarà l’exercici en funcions del càrrec fins que es produeixi el nomenament de la nova persona que l’ostenti.

Funcions principals
La seva funció primordial serà la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d’Alella en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus ens dependents, d’acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l’Administració municipal. A més, tindrà la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, aprovat al Ple de maig.

 

Deixa un comentari