Publicat el 05/08/2014

Segons expliquen, aquest sistema, basat en la tecnologia de fibra òptica i Wimax, consisteix en la infraestructura i les càmeres de trànsit i seguretat ciutadana que s´han instal·lat a les entrades i sortides del municipi i a les vies principals i que enregistren imatges i capten matrícules de vehicles, enviant la informació rebuda a la Sala de Coordinació Operativa de la Policia Local.
El sistema “SmartCitySurveillance” permet captar les imatges a temps real i contrastar tota la informació obtinguda per determinar la presència de vehicles sospitosos i donar els avisos corresponents als cossos policials, motiu pel qual no només es garanteix un major control del que passa dins el municipi, sinó que permet també compartir aquesta informació amb la resta d´operadors del sistema de seguretat pública, més enllà del terme municipal.
Segons també informa la Policia Local, la mesura persegueix millorar la seguretat viària, de manera que les zones més sensibles o conflictives en matèria de trànsit, restaran vigilades constantment, cosa que per l´efecte dissuasori permetrà reduir el nombre d´infraccions i, correlativament, d´accidents.
Alhora, suposarà un avenç significatiu en matèria de seguretat ciutadana, ja que permetrà controlar els accessos al municipi i a les seves zones residencials i així reduir notablement els delictes, tot millorant la investigació dels que es produeixin.

Deixa un comentari