Publicat el 27/04/2020

El Ple de Mataró del passat 24 d’abril va aprovar inicialment la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau, que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals. La modificació amplia el ventall de persones que podran beneficiar-se, incloent ciutadans amb discapacitat acreditada amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional

El Carnet Blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en serveis municipals com transport gratuït amb el Mataró Bus, descomptes en els cursets i servei de bany de la Piscina Municipal, descomptes en les tarifes del Centre Esportiu El Sorrall i descomptes en les activitats esportives destinades a les persones grans organitzades per la Direcció d’Esports i als espectacles culturals.

Abans de la seva aprovació inicial, la modificació del Reglament per a l’obtenció del Carnet Blau es va posar en coneixement dels grups municipals i de les associacions i organitzacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la norma. L’objectiu de la modificació és incloure les persones que tinguin el certificat de reconeixement de discapacitat i uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment pel Salari Mínim Interprofessional.

Segons explica el web del consistori mataroní, continuen essent beneficiàries les persones majors de 65 anys i les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa amb uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

En el cas dels menors d’edat que estiguin en possessió del certificat de disminució amb un grau igual o superior al 33%, per al càlcul dels ingressos es prendrà com a referència l’import resultant del càlcul de la mitjana dels ingressos de la unitat familiar de convivència. És a dir, el pare, la mare o tutors legals i els germans que estiguin empadronats amb el sol·licitant.

Deixa un comentari