Publicat el 26/01/2021

Aquest dilluns 25 de gener, s’ha iniciat la campanya d’esporga de l’arbrat viari de Canet, tasques que es faran durant tres èpoques de l’any i seguint uns criteris de poda

Aquestes tasques  les executarà Hèlix- Fundació Viver de Bell-lloc, empresa de caràcter social que va guanyar la licitació per a dos anys amb possibilitat de prorrogar dos anys més.  El fet que sigui per a quatre anys, permet tenir una visió a mitjà termini de la gestió de l’arbrat viari, i executar les tasques en el moment més adequat segons l’espècie arbòria en la qual es treballa.
Es defineix l’esporga com l’eliminació selectiva de les branques o una part per un motiu determinat i un objectiu concret. Per això s’ha de tenir present la gran diferència que hi ha entre la poda que es fa en sistemes agrícoles, en les quals l’objectiu és obtenir la màxima producció de fruits, i la poda que es fa en els arbres que viuen a la ciutat, en els quals l’objectiu és mantenir el màxim valor funcional i ornamental de l’arbre, a la vegada que s’incrementa el patrimoni arbori, no només en nombre d’unitats d’arbres sinó també en la qualitat d’aquests.
En l’arbrat viari la majoria de les vegades la poda es realitza per la seva localització, ja que entren en conflicte amb els edificis, el trànsit, la senyalització… tot i això, la poda també es duu a terme per motius estètics, sanitaris o de seguretat.

Els criteris que s’apliquen per la poda són els següents:
Tallar branques mortes o amb risc de caiguda.
Tallar branques baixes que afectin els vianants, la senyalització viària o el trànsit rodat.
Formar correctament l’arbre o restaurar formes anòmales; sovint generades per males esporgues d’anys anteriors.
Adequar els arbres a les necessitats d’ús i l’espai on s’ha de desenvolupar: sempre que la plantació no hagi estat la correcta: és a dir, s’ha plantat arbres de grans ports en voreres estretes, i la capçada entra en conflicte amb façana, cablejat, etc.

La poda a Canet de Mar es durà a terme durant tres èpoques diferenciades:
Hivern: quan l’arbre ha perdut la fulla i es troba en parada vegetativa; permet veure l’estructura de l’arbre.
Poda en verd: a finals de primavera-inici d’estiu: per afinar bé què s’ha d’eliminar; nous rebrots que poden generar molèsties futures.
Setmana Sant i Nadal: poda dins dels recintes escolars, per tal d’interferir el mínim possible.

Per avisar de la poda, a la localització on s’hagi d’actuar, es penjarà, amb 48 hores d’antelació, un cartell per tal de notificar-ho als veïns.
Per saber què s’ha d’esporgar, els tècnics arboricultors han valorat la totalitat d’arbrat del municipi i han elaborat una planificació, detallant quins arbres de carrers i parcs s’han d’esporgar, de manera que no es poden tots els arbres, només aquells que per un motiu real, generen o es preveu que puguin generar molèsties. Pot succeir, que en un mateix carrer, dels 50 arbres plantats, només s’hagi d’esporgar la meitat dels arbres, i és així com es procedirà.

Per avisar de la poda, a la localització on s’hagi d’actuar, es penjarà, amb 48 hores d’antelació, un cartell per tal de notificar-ho als veïns.

Les ubicacions on està planificat esporgar a la campanya d’enguany, en època hivernal són les següents: Riera d’en Misser; Pla de la Font; Carrer Rafael Masó; Via Cannetum; Plaça de Bosquets; Riera Gavarra; Riera Sant Domènech; Carrer Ample; Carrer Vall; Carrer els Comediants; Parterres de la Ronda de Sant Elm; Carrer Doctor Fleming i Carrer Sant Miquel.
També s’esporgaran per part de la brigada de jardineria municipal les moreres situades tant en arbrat viari com equipaments municipals, sempre d’acord amb els criteris de poda esmentats.
Aquests criteris de poda, han de permetre a Canet de Mar, augmentar la qualitat del seu patrimoni arbori, i per tant incrementar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

 

 

Deixa un comentari