Publicat el 12/06/2020

El ple de l’Ajuntament de Teià celebrat el passat 28 de maig va acceptar per unanimitat de tots els grups municipals la cessió de l’antiga planta de compostatge i tractament de fangs de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

D’aquesta manera, la Generalitat dona el seu vistiplau a una antiga sol·licitud que es remunta a l’any 2015. Aleshores, l’Ajuntament va demanar la cessió d’un espai exterior i d’una zona porxada per fer-hi un centre logístic de biomassa on emmagatzemar i transformar en estella les 10.000 tones anuals de pins afectats per la plaga de l’escarabat Tomicus que cada any es preveia retirar del bosc en l’àmbit dels parcs de la Serralada Litoral i del Montnegre i el Corredor.

El maig de 2019, l’Ajuntament va ampliar la sol·licitud a la totalitat de l’equipament per ubicar-hi, a més, el magatzem dels Serveis Municipals. En aquella decisió hi va influir la remissió de la plaga i l’acord dels grups municipals d’ERC-Compromís amb Teià, GT i JxCat per estudiar conjuntament una alternativa a la nau de la Brigada Municipal.
Aquesta última sol·licitud formal de l’Ajuntament ha acabat ara amb una resolució favorable del director de l’ACA, datada l’11 de maig de 2020, per “fer efectiva la cessió de manera immediata”. En concret, l’ACA autoritza l’Ajuntament a implantar-hi“usos compatibles amb la naturalesa de les instal·lacions i altres usos mediambientals de competència municipal”.
Segons l’alcalde, Andreu Bosch, la nova ubicació permetrà “reordenar els Serveis de Manteniment i alliberar la nau de lloguer que actualment ocupen al polígon de la Bòvila”, situada al Masnou, així com els magatzems del torrent de les Monges i de l’antic Escorxador.

Ubicació i superfície
La planta de compostatge de fangs és un equipament de la Generalitat de Catalunya que es troba en desús des que el 2000 s’hi va produir una fuita de gasos tòxics que va provocar la mort de tres treballadors.
Les instal·lacions es troben al paratge de la Bomba, entre l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) i la Deixalleria mancomunada d’Alella, El Masnou i Teià. El solar té una superfície de 12.000 metres quadrats i compta amb un accés per a vehicles situat al passeig de Massarosa.
A l’interior de la finca hi ha diverses edificacions, però l’Ajuntament només té previst fer-ne servir una part. Per la seva banda, l’ACA es compromet a retirar tots els elements i estructures metàl·liques de l’entorn.

Inversió prevista
En principi, l’Ajuntament habilitarà dos espais coberts de 2.100 metres quadrats: 1.780 metres acolliran el magatzem pròpiament dit (amb aparcament de vehicles, control d’accés, vestidors, lavabos, taller de soldadura, muntacàrregues, sala de reunions i diversos espais de treball) i 320 metres es destinaran a zona de càrrega i descàrrega de material i mercaderies. Tal com contempla el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, l’Ajuntament encarregarà la redacció d’un projecte executiu que concreti tots aquests requeriments.
Les obres d’adequació exigiran una inversió estimada en 330.000 euros, d’acord amb la memòria elaborada pels Serveis Tècnics Municipals el juliol de 2019. L’alcalde explica que aquests diners es troben reservats i estan disponibles, ja que corresponen a l’import de l’aprofitament mitjà derivat del desenvolupament urbanístic del sector del Mercadona.
El mateix document estima en 18.000 euros anuals els costos de manteniment, conservació i seguretat, incloent-hi les assegurances de responsabilitat civil i de danys propis, la contractació de subministraments i l’Impost de Béns Immobles.

Característiques de la cessió
Segons el Departament d’Administració de la Generalitat, el valor patrimonial del solar i les instal·lacions és de prop de 4 milions d’euros. La resolució de l’ACA assenyala que l’Ajuntament haurà de redactar un pla d’actuació anual que contempli les actuacions d’adequació programades, així com qualsevol altra inversió “no ordinària” que vagi més enllà de les tasques de manteniment i conservació.
Jurídicament, la cessió adopta la forma d’una “concessió demanial” de les instal·lacions i inicialment s’estableix per un període de 30 anys, amb possibilitat de pròrroga o renovació si cap de les dues parts no manifesta el contrari. Arribat el cas, l’ACA podria revocar o resoldre anticipadament la concessió per “causes de força major o per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic”, per la qual cosa hauria de rescabalar l’Ajuntament, i aquest podria “posar-hi fi quan ho consideri del seu interès”, sempre que ho comuniqui amb una antelació mínima de dos mesos.

Deixa un comentari