Publicat el 17/11/2017

Fins a l’11 de desembre es podran presentar les candidatures per a Defensor de la Ciutadania per escrit al Registre General de l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1).

L’Ajuntament de Calella amb la voluntat de defensar els drets fonamentals i  les llibertats públiques de la ciutadania, i seguir treballant per la transparència, va aprovar per Junta de Govern en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2014, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calella i el Síndic de Greuges per tal de facilitar i promoure l’accés dels ciutadans al Síndic i avançar en la millora de la gestió ciutadana.

Seguint amb aquesta línia d’actuació, es vol donar una pas més enllà amb la creació a Calella del Defensor de la Ciutadania i establir una relació més estreta i propera entre l’administració local i el ciutadà. Així en Ple de la Corporació en data 6 de febrer de 2017 es va acordar la creació de la figura del Defensor de la Ciutadania de Calella, així com el Reglament que ha de regir la seva actuació.

Fins a l’11 de desembre podran presentar candidatures la ciutadania, les associacions i els col·lectius de la ciutat, per escrit, mitjançant una instància al Registre General situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1) sempre que siguin majors d’edat, que es trobin en ple gaudi dels drets civils i polítics i tinguin condició política de català, així com que no tinguin un càrrec polític o funció administrativa al servei del municipi ni una activitat professional que comporti una relació contractual amb el municipi. Així mateix, el/la candidat/a haurà de presentar una memòria justificativa amb els motius per a ser defensor de la ciutadania i el seu currículum.

Un cop acabi el termini de presentació, les candidatures que compleixin amb les condicions d’elegibilitat i compatibilitat seran sotmeses a consultes amb els grups municipals i al Consell de Convivència i Participació. L’Alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, tenint en compte el resultat de les consultes prèvies, proposarà un/una candidat/a i sotmetrà al Ple la seva elecció.

El defensor/a de la Ciutadania exercirà les seves funcions durant un termini de 5 anys, podent ser reelegit, com a màxim per un termini de 5 anys més, sense que una mateixa persona pugui exercir el càrrec més de dos mandants consecutius.

Deixa un comentari