Publicat el 13/11/2023

Les clàusules abusives en els contractes d’assegurances

 

Els darrers anys, malauradament, ens hem familiaritzat molt amb el concepte de clàusules abusives en els contractes bancaris, especialment en referència als crèdits hipotecaris. Ara bé, els contractes i les pòlisses d’assegurances també poden contenir-ne i causar-nos greus perjudicis. Cal doncs que hi parem atenció i, si cal, iniciar un procés de reclamació amb l’ajut de professionals especialitzats.

I és que els contractes d’assegurances acostumen a ser documents extensos i prou complexos. Bàsicament, contenen quatre tipus de clàusules: delimitadores (que defineixen els béns o situacions protegides), de succés (que determinen les circumstàncies en què l’asseguradora ha de fer pagaments), d’indemnització (que estableixen les compensacions per pèrdues econòmiques) i contractuals (que defineixen drets i obligacions).

Existeixen diferents criteris per determinar que una clàusula esdevé abusiva, però bàsicament es pot dir que ho és quan, sense haver estat negociada individualment ni expressament consentida, genera un perjudici a la persona consumidora i estableix un desequilibri important entre els drets i els deures de les diferents parts. Això succeeix, per exemple, si la clàusula limita injustificadament els drets del client, va en contra de les lleis vigents, genera un desequilibri greu entre les parts, vincula excessivament el contracte a la voluntat de l’asseguradora o imposa al client garanties desproporcionades.

Els contractes d’assegurances, en molts casos, són d’«adhesió», en què els clients no poden negociar individualment. La validesa de les clàusules depèn també de la seva claredat i transparència, essencials perquè els clients puguin entendre fàcilment el contingut.

Si una clàusula es considera abusiva mitjançant una sentència judicial, és nul·la i ha de ser eliminada del contracte. Les clàusules abusives poden ser corregides per restaurar els efectes legals del contracte com si la clàusula no hagués existit, però en casos greus l’abusivitat pot invalidar el contracte totalment. No obstant això, només una sentència pot declarar oficialment una clàusula com a abusiva. Si no reclamem, es mantindrà vigent, afectant els nostres drets i interessos.

Col·lectiu Ronda

 

 

Deixa un comentari