Publicat el 16/11/2023

Entrevista a Laura Velázquez, coordinadora tècnica d’acolliments familiars

 

L’entitat Associació d’Ajuda Social Cel Obert és una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) que, per mitjà del Servei d’Acollides Familiars (SAF), desenvolupa totes les funcions encomanades per l’ICAA en referència a l’acollida d’infants des de l’any 2008. Ens ho explica, en nom de l’entitat, la coordinadora tècnica d’acolliments familiars, Laura Velázquez.

“La motivació és un dels factors més comuns en les persones acollidores, el fet de voler ajudar un infant durant el temps que calgui.”

 

Com neix l’entitat Cel Obert?
L’entitat neix de la unió de quatre professionals que comparteixen la mateixa motivació i vocació per ajudar els infants en situació de risc, per tal d’oferir a aquest col·lectiu vulnerable un ambient familiar on poder créixer i desenvolupar-se com a persones.

En què consisteix l’acollida?
«L’infant o adolescent desemparat ha d’ésser confiat a una família o a una persona que faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat.» (Llei 14/2010).
L’acollida és una mesura de protecció per als infants que es troben sota la tutela de la Direcció General a la Infància i l’Adolescència. Representa una mesura temporal, on l’objectiu és que l’infant o adolescent es pugui desenvolupar en tots els seus àmbits dins d’una família que l’acompanyi en el seu procés de maduresa. Aquesta mesura es du a terme mentre la família d’origen no pot fer-se càrrec del seu fill. Tanmateix, en la majoria d’acolliments, l’infant manté contactes amb la seva família d’origen a través de visites regulades.

Quines tipologies d’acollida hi ha?
Actualment existeixen 5 tipus d’acolliment:
· Acolliment familiar simple.
· Acolliment familiar permanent.
· Acolliment d’urgència i diagnòstic.
· Acolliment familiar en UCAE (Unitat Convivencial d’Acció Educativa).
· Acolliment de cap de setmana i vacances en família col·laboradora.

Quines activitats més fan en paral·lel a l’acollida?
L’entitat té com a funció principal l’acolliment familiar, tant pel que fa a la realització dels estudis psicosocials de les famílies que opten a esdevenir famílies acollidores com al seguiment dels acolliments formalitzats.
Alhora, des de l’entitat també es fan altres activitats que complementen la nostra tasca principal. Estem parlant de la programació d’espais de difusió per a la captació de noves famílies i la formació d’altres professionals del sector a través de cursos i tallers, així com formacions i jornades dirigides a les nostres famílies acollidores per donar suport i eines en el dia a dia de l’acolliment.

Quin és el perfil dels nens i nenes acollits?
Poden ser acollits dels 0 als 18 anys. Per tant, estaríem parlant d’un perfil molt ampli, i a més hem de tenir present que cada infant presenta unes característiques i necessitats concretes i cal tenir en compte la seva respectiva història de vida.
Tot i així, es podria dir que els infants acollits tendeixen a tenir uns aspectes en comú, molt importants a tenir en compte per part dels acollidors, com ara la inseguretat que els generen els canvis, la por al desconegut i la desconfiança.

I el perfil de les persones que els poden acollir?
Respecte a aquesta pregunta, passaria igual que en l’anterior: cada persona és diferent, per la qual cosa trobem tants perfils com persones i famílies hi ha.
Malgrat aquesta complexitat, és necessari comentar que la motivació és un dels factors més comuns en les persones acollidores, el fet de voler ajudar un infant durant el temps que calgui, de fer-lo sentir que pertany a la família acollidora i prestar-li cura i atenció en el dia a dia.

És un procés senzill o complicat, l’acollida?
És un procés intens. Quan una família vol acollir un infant, s’ha de sotmetre a un procés d’estudi on es tracten temes personals, molts dels quals poden remoure internament la persona.
Després de ser considerada com a família acollidora i rebre l’assignació d’un infant, s’han d’anar coneixent a través d’un pla d’acoblament en què, a poc a poc i de manera molt progressiva, la família i l’infant van compartint aspectes i moments del dia a dia fins que es formalitza l’acolliment.
És a partir de llavors que hauran d’anar construint plegats una nova realitat, tenint en compte les característiques i necessitats de tots ells, havent de modificar segurament moltes de les rutines que funcionaven fins a aquell moment.
Es tracta d’un procés ple d’incerteses, però amb l’acompanyament del tècnic de l’entitat des de l’inici fins al final.

Quin suport donen a les famílies que han fet l’acollida un cop acabada?
Mentre es du a terme l’acollida, la família està sempre acompanyada per un tècnic de l’entitat, que es pot contactar sempre que calgui. Aquest professional ja és present en el moment que se’ls fa la proposta de l’infant i és qui porta el seguiment de l’acolliment.
Moltes vegades les famílies necessiten suport i eines que els oferim des de l’entitat, ja sigui a través del tècnic o de formacions específiques que es van impartint al llarg de l’any.
Per a nosaltres és molt important vetllar perquè la família se senti guiada i amb ple suport, la qual cosa considerem un element indispensable per a l’èxit de l’acolliment.

Quants nens i nenes tenen en acollida actualment?
Actualment, en la nostra entitat portem a terme el seguiment de 172 infants, que estan acollits per un total de 148 famílies.

Hi ha possibilitat de noves acollides?
Si bé és cert que cada any es formalitzen noves acollides, cal que se’n formalitzin més.
Hem de recordar que en el nostre país hi ha molts infants tutelats per la DGAIA en espera de poder ser acollits, per la qual cosa és molt important la conscienciació social sobre aquest tema i que noves famílies acudeixin a les entitats encarregades per sol·licitar dur a terme acolliments familiars.

“Per a nosaltres és molt important vetllar perquè la família se senti guiada i amb ple suport, la qual cosa considerem un element indispensable per a l’èxit de l’acolliment”

 

Quan conclou el procés d’acollida?
Hi ha diversos motius pels quals un acolliment finalitza, però, tot i existir diferents motius, el més comú que ens trobem en la nostra entitat és l’assoliment de la majoria d’edat de l’adolescent; tot i que, malgrat que l’acolliment es doni per finalitzat, sovint l’adolescent continua residint en el nucli acollidor, fet que demostra el fort vincle i el sentiment de pertinença que es crea al llarg dels anys que dura el procés.

Amb quines entitats col·laboren?
Cel Obert és una de les entitats col·laboradores de FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Emtrevista: Albert Calls

Deixa un comentari