Publicat el 24/03/2024

Com vendre un pis heretat.

 

La venda d’un pis heretat implica haver de seguir diversos tràmits que, d’entrada, si no s’està especialitzat en aquest àmbit, no tothom trobarà fàcils de fer. Si bé el més recomanable i fàcil, encara que derivi en uns costos, és buscar els professionals adequats per facilitar aquesta transacció, a grans trets els passos que cal seguir són els següents.

Pel que fa als tràmits previs que els entesos apunten que caldrà fer abans de la venda de l’immoble heretat, el primer té a veure amb les escriptures de l’immoble, és a dir, que la persona o persones hereves procedeixin a la seva escriptura davant notari, a l’acceptació o adjudicació d’herència.

Un segon pas correspondrà al pagament de les taxes de l’anomenat impost de successions, segons determini legalment cada comunitat autònoma. Aquest és un aspecte que no es pot deixar al marge, ja que les taxes són de caràcter obligatori i existeixen uns terminis de temps regulats. D’altra banda, l’impost es calcula en funció del lloc en el qual la persona morta tenia la seva residència habitual, no en el lloc on es trobi l’immoble.

Un altre pagament que s’ha de fer és el de l’impost de plusvàlua municipal a l’Ajuntament. Aquest pagament parteix de la diferència de valor que hagi pogut experimentar l’immoble des que el seu anterior propietari el va comprar o heretar fins a l’actualitat.

Seguint els passos que els especialistes ens aconsellen, un cop resolts els impostos caldrà acudir al Registre de la Propietat. Allà s’haurà de fer la inscripció com a propietaris d’aquest bé, i ja serem els propietaris de l’immoble heretat. L’import del registre estarà en funció del bé de l’immoble i de la situació personal dels propietaris, que en alguns casos poden acollir-se a algunes reduccions impositives.

Tot aquest procés, com dèiem al principi, no sempre és fàcil de fer i s’obre a diverses interpretacions segons els casos, com sol passar en la interacció entre l’Administració i cada àmbit concret de la ciutadania. D’altra banda, cada comunitat autònoma té diferents maneres de fer les valoracions del que cal pagar en cas d’herència, i també hi ha reduccions per discapacitat, per a persones grans, etc.

Un cop més, recomanem l’assessorament professional per resoldre els temes que puguin sorgir. Per exemple, que un pis sigui heretat per diverses persones.

Revista La Clau

Deixa un comentari