Publicat el 14/09/2017

Des de l’1 de juny del 2013 és obligatori que els propietaris facilitin als compradors o llogaters l’etiqueta energètica de l’habitatge, un adhesiu com el dels electrodomèstics, en el qual s’especifica el grau d’eficiència energètica de la vivenda. És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.
La certificació classifica els edificis dins d’una escala de set lletres on la G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A a l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb els d’un edifici base de similar tipologia i localització.

Quan és necessari el Certificat d’eficiència energètica?

El certificat energètic és obligatori per a edificacions de nova construcció i per a habitatges o locals existents que es vulguin llogar o vendre. El propietari serà el responsable d’encarregar la realització del certificat energètic de l’habitatge o edifici, que haurà de tenir disponible per al comprador o inquilí. Els edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per un temps inferior a quatre mesos a l’any queden exclosos de sol·licitar el certificat.

Quins professionals poden certificar energèticament un edifici o un habitatge?

Els professionals competents per realitzar i signar un certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent són: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics.

Quina validesa té el certificat? 

El període de validesa del certificat és de 10 anys, transcorreguts els quals serà precís renovar-lo.

Quin és el procediment? 

El propietari ha de contractar els serveis d’un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic). El professional ha de personar-se en l’habitatge i prendre totes les dades necessàries:

  • Aixecament volumètric de l’habitatge, elaborant plànols a escala en planta i alçat sobre els quals realitzar els corresponents mesuraments.
  • Estudi de les façanes, sostres i terres, tant de la seva gruixària com de la seva composició.
  • Estudi de les fusteries exteriors.
    Característiques dels equips de calefacció, d’aire condicionat i de producció d’aigua calenta sanitària.

Una vegada elaborat l’informe, el tècnic en farà l’entrega. El següent pas és registrar-lo en l’organisme que correspongui de la comunitat autònoma habilitat a aquest efecte, el qual avaluarà l’informe i, si és correcte, expedirà l’etiqueta corresponent.

 

Redacció La Clau

Deixa un comentari