Publicat el 13/10/2022

La Junta de Govern Local va aprovar el contracte d’obres corresponent al projecte de millora viària del Camí de la Serra en el tram comprès entre els carrers de Joan XXIII, a Rials, i dels Xops, a la Molassa

 

 

 

L’actuació de les obres es va licitar per procediment obert el passat mes de juny i ha estat adjudicada a l’empresa Catalana d’infraestructures i serveis associats SL per 181.440 euros (IVA inclòs).

D’acord amb la memòria justificativa i el Projecte de Millora de la Xarxa Viària redactat pels Serveis Tècnics municipals i aprovat definitivament el passat 12 de maig, l’Ajuntament considera necessari pavimentar aquest camí de sorra per millorar la seguretat dels vehicles i per garantir una alternativa viària al passeig de la Riera en cas de necessitat o emergència.

En tractar-se d’un vial situat en sòl no urbanitzable, es respectarà l’amplada actual de 5 metres i s’integrarà paisatgísticament en l’entorn mitjançant la utilització de formigó acolorit, en comptes d’asfalt.
L’empresa adjudicatària ha incorporat com a millores la realització d’accessos a les finques que hi confronten, així com la formació d’una cuneta en el costat oest del camí per recollir l’aigua d’escorrentia i evitar l’erosió del marge.

Segons els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del concurs, la durada de les obres s’estima entre 4 i 6 mesos des del moment que s’iniciïn.

 

Redacció
Imate i font: Ajuntament de Teià

 

Deixa un comentari