Publicat el 25/03/2014

Mostra Literària 2014 d´ Argentona. BASES:
S´hi poden presentar persones amb residència a Argentona o alumnes de les escoles i centres d’ensenyament locals.
Els treballs hauran de ser en català, individuals i totalment inèdits. Es dividiran en les modalitats de prosa o poesia i en les següents categories segons l’edat dels concursants:
Grup A: de 6 a 8 anys.
Grup B: de 9 a 11 anys.
Grup C: de 12 a 14 anys.
Grup D: de 15 a 18 anys.
Grup E: de 19 a 25 anys.
Grup F: de 26 en endavant.
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real de l’autor de les obres.
. En prosa l’extensió ha de ser inferior a 5 DIN-A-4 per als grups A, B i C. Pel que fa als grups D, E i F, l’extensió mínima ha de ser de 5 DIN A4 i la màxima serà de 15 DIN-A-4. En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és a títol orientatiu.
. La temàtica és lliure però queden exclosos els textos tècnics i científics.
. Només s’acceptarà una obra per categoria, modalitat i participant.
Presentació dels treballs
. Tots els treballs han de ser escrits a una sola cara, amb un espai entre línies 1,5 i un cos de lletra verdana 12.
. Cal 4 còpies de cada treball presentat a concurs. Cal presentar també l’obra en format digital (llapis de memòria o CD). El llapis de memòria o CD haurà d’anar identificat amb un pseudònim, l’edat i el grup al qual pertany.
. Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre tancat. A l’exterior del sobre s’ha de fer constar :”XXXIª Mostra Literària d’Argentona”, el pseudònim, l’edat i el grup al qual pertany. El sobre contindrà els treballs presentats, el llapis o CD i un sobre petit tancat a l’interior del qual s’hi hauran d’especificar les dades personals de l’autor: nom, edat, adreça i telèfon (els concursants del grup D, E i F també adjuntaran una còpia del DNI).
. Els treballs es presentaran a l’Ajuntament d’Argentona de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. i dijous de 16 a 19 h.
.
La data límit per a la presentació d’originals és el dia 11 d’abril de 2014.
Premis
. Els premis que es concediran a la fase local d’Argentona, tant per a la modalitat de prosa com per a la de poesia, seran els següents:
Grup A: Premis: Diploma i 40 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 20 € per comprar llibres.*
Grup B: Premis: Diploma i 60 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 30 € per comprar llibres.*
Grup C: Premis: Diploma i 75 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 40 € per comprar llibres.*
Grup D: Premis: Diploma i 90 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 45 € per comprar llibres.*
Grup E: Premis: Diploma i 125 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 65 € per comprar llibres.*
Grup F: Premis: Diploma i 150 € per comprar llibres.* Accèssits: Diploma i 80 € per comprar llibres.* * (excepte llibres de text).
. El jurat podrà declarar deserts aquells premis i accèssits previstos que, a criteri seu, no assoleixin la qualitat necessària per ser-ne mereixedors.
. En cas de qualsevol incidència o en allò no previst en aquestes bases, serà resolt de manera inapel·lable pel jurat o l’Ajuntament d’Argentona.
. El fet de participar implica la total acceptació de les presents bases.
Jurat
. El jurat estarà format per tres persones ben qualificades en el camp de la literatura designades per l’alcalde. La seva composició romandrà en secret fins que es faci públic el seu veredicte.
. El jurat es reunirà en les sessions que estimi oportunes per escollir les obres premiades sense obrir en cap moment el sobre que conté la identitat dels autors premiats.
Veredicte i Repartiment de Premis
. El veredicte es farà públic el dia 23 d’abril a les 18.30 hores al Saló de Pedra de l’Ajuntament vell, procedint el jurat a l’obertura dels sobres que contenen la identitat dels autors de les obres premiades. Els premis es lliuraran
en el mateix acte.
Aclariments
. L’Ajuntament es reserva el dret d’explotació de les obres premiades.
. Les obres premiades seran trameses per l’Ajuntament d’Argentona a l’ajuntament organitzador de la fase comarcal per participar a la fase final de la XXXIª Mostra Literària del Maresme. Els treballs no premiats podran ser
recollits a l’Ajuntament d’Argentona tots els dies feiners de 9.30 a 14 h. fins el dia 23 de maig de 2014. Si no han estat recollits en el termini assenyalat, s’entendrà que els autors renuncien als seus treballs.

Deixa un comentari