Publicat el 31/05/2019

L’Associació Badalona Poètica ha convocat aquests concursos i s’estableixen dues modalitats per a cada un d’ells: Poesia i Narrativa

Bases:
El tema és lliure.
Les obres han de ser inèdites.
Cada participant tan sols pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català o en castellà.
Dels treballs se n’han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara, a doble espai i amb cos 12. A més s’enviarà una còpia, en format Word (no pdf), amb la plica, a l’adreça electrònica: concursliteraribdn@gmail.com
Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.
Cada treball s’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). Dins del sobre, junt amb el treball, hi anirà una plica, a l’exterior de la qual hi ha de constar el nom del premi, la modalitat i el títol del treball; i, a l’interior, la identificació de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocòpia del DNI per les dues cares).
Els participants poden enviar els seus treballs fins al dia 13 d’octubre de 2019 a Joan Seus Cartró, apartat de correus nº 38, 08330 de Premià de Mar.
El jurat està format per persones vinculades a la vida cultural de Badalona.
El jurat triarà 5 treballs de cada modalitat, d’entre els quals sortiran els tres premis corresponents a cada una d’aquestes modalitats. Els autors premiats rebran una reproducció d’un dels elements característics de la cultura badalonina i, com els finalistes, un diploma i el llibre amb els treballs seleccionats, prèviament revisats ortogràficament.
El jurat queda facultat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar referent al concurs.
Els treballs seran destruïts, un cop acabada l’entrega de premis
Per a més informació trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l’adreça electrònica anterior.
Creadora del concurs: Maria Batlle Gil.

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2019, a les 17 hores, al MUSEU DE BADALONA, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1.

Deixa un comentari