Publicat el 29/03/2016

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l´Ajuntament de Vilassar de Mar l´estudi sobre la titularitat dels camins d´aquest municipi. 
El document, realitzat a petició de l´Ajuntament davant els dubtes si alguns camins municipals són de titularitat pública o privada, ha estat lliurat pel diputat d´Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l´alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot.

L´estudi realitzat recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el procés d´investigació de la titularitat dels camins del municipi i facilita les fonts d´informació que s´han utilitzat per la seva elaboració. Així, per cadascun dels camins investigats, es defineixen els trets fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals es pot justificar la seva titularitat, ja sigui pública o no, i es realitza una fitxa amb els document que sostenen la investigació duta a terme.

En el treball lliurat a l´Ajuntament de Vilassar de Mar, s´han investigat cinc camins que figuren al Catàleg de camins del municipi i que l´Ajuntament va demanar investigar.

Aquest tipus d´estudis parteixen de la base del coneixement que disposa cada ajuntament, contrastant la informació amb diferents fonts que puguin demostrar l´existència històrica dels camins. Com a informació documental es consulten, per exemple, les actes de delimitació i els quaderns de camp de l´atermenament realitzada per l´exèrcit els anys 20, el cadastre actual i el cadastre d´implantació, les cèdules de propietat, els informes pericials, els projectes antics, amidaments i jornals antics, entre d´altres fonts documentals. També, com a informació gràfica, es consulten, principalment mapes antics, minutes municipals i plànols topogràfics i ortofotos antigues.

Deixa un comentari