Publicat el 08/06/2019

Fins al 9 de juliol està a informació pública la nova Ordenança Municipal sobre tinença d’animals aprovada inicialment en el Ple del 25 d’abril a Alella, amb el vots a favor de tots els grups municipals

La nova Ordenança actualitza i posa al dia la normativa municipal aprovada l’any 2008 sobre protecció, control i tinença d’animals.

L’objectiu de la nova Ordenança, que entrarà en vigor un cop sigui aprovada definitivament, és adaptar l’ordenança vigent a la normativa sectorial vigent (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals) i als canvis que s’han anat produint en la ciutadania en relació amb la sensibilització envers els animals, amb la voluntat de fomentar la tinença responsable dels animals, la convivència ciutadana i la qualitat de vida de les persones, dels mateixos animals i de l’entorn.

Respecte el text vigent, la nova ordenança preveu més condicions per garantir una tinença responsable dels animals, el benestar i la protecció dels animals, la reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals, i la convivència responsable i civisme a l’espai públic.

Entre les principals novetats, el que fa als animals considerats de companyia (gats, gossos i fures), el text limita el nombre d’animals per habitatge, regula la seva cria als domicilis particulars i incorpora l’obligació de dur a terme un control veterinari anual dels animals. Així mateix, s’estableixen una sèrie de pautes a adoptar per part de les persones propietàries d’animals per tal de procurar la tranquil·litat dels veïns i reduir-ne els efectes negatius associats a la convivència veïnal.

També es mantenen les obligacions d’identificar i censar els animals de companyia en el cens municipal on resideixi habitualment l’animal i l’obligatorietat de portar els gossos lligats amb la corresponent corretja o cadena a les vies i espais públics en general, i amb la placa identificadora.

D’altra banda, es regula per primera vegada les condicions de control i de manteniment de les colònies de gats urbans i s’estipula, entre d’altres, que els gats ferals que conviuen en el municipi agrupats en colònies formen part de la fauna urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma de viure i, sempre que sigui tècnicament possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.

I d’acord amb la legislació vigent, s’han definit els nous imports de les sancions en cas d’infraccions lleus, greus i molt greus. Així doncs, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros; i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros. Entre d’altres aspectes que contempla l’ordenança.

Deixa un comentari