Publicat el 15/12/2015

L’Ajuntament de Vilassar de Mar va demanar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona l’estudi de qualitat de l’aire del municipi. A l´informe dels resultats es conclou que els nivells de contaminants a l´aire de Vilassar de Mar són baixos, amb valors molt per sota dels límits establerts per la normativa vigent per a la protecció de la salut humana.

L’estudi aporta els resultats obtinguts en el període comprès entre l’11 de juliol i el 9 de setembre, quan es va instal·lar una unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica al pati de l’escola Pérez Sala. Els paràmetres estudiats són partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3) i BTEX. L’informe amb els resultats es troba a disposició de la ciutadania i es pot consultar a través del web municipal.
L’evolució diària de PM10 i PM2,5 mostra valors molt baixos. En el període de mostreig, les partícules PM10 han presentat valors molt baixos, amb una mitjana de 17 µg/m3 que és inferior al valor límit anual de 40 µg/m3 i no s’ha superat cap vegada el valor límit diari de 50 µg/m3. Les partícules PM2,5 han donat una mitjana de 8 µg/m3 que és inferior al valor objectiu anual de 25 µg/m3. 

Respecte al NO2, també es mostren valors molt baixos. En el període controlat no s’ha superat cap dia el valor límit horari de 200 µg/m3 i la mitjana del període de 11 µg/m3 és inferior al valor límit anual de 40 µg/m3.

Els valors d’ozó mesurats no han estat elevats, considerant que s’ha fet l’estudi en l’època de l’any que els valors són més alts. Tampoc s’ha superat cap vegada el valor vuit horari de 120 µg/m3.

Benzè, toluè, etilbenzè i xilens (BTEX). Els valors de benzè són molt baixos, molt per sota dels valors establerts a la legislació. Estan a l’entorn del nivell mínim de detecció de l’analitzador 0,1 µg/m3, per tant, molt inferior al valor límit anual de 5 µg/m3. Els nivells mitjans dels altres contaminants toluè, etilbenzè i xilens són també molt baixos. El BTEX presenta concentracions típiques d’ambients urbans molt nets, sense incidència de trànsit ni d’activitats industrials significatives.

Deixa un comentari