Publicat el 07/12/2015

L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència condemnatòria contra tres ciutadans d’origen xinès que regentaven tallers tèxtils a Mataró per un delicte contra els drets dels treballadors en la seva modalitat d’explotació laboral. La Federación estatal de Industrias Químicas de CCOO ha actuat d’acusació popular mitjançant el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.

La sentència recull com a fets provats que els tres condemnats no tenien llicència d’activitat i contractaven, per realitzar els treballs tèxtils, a treballadors de nacionalitat xinesa en situació irregular al nostre país. Les condicions imposades a aquests treballadors consistien en jornades de treball d’excessiva durada de fins a 15 hores diàries, absència de descans setmanal i de vacances, com també de retribució en cas de malaltia, menjar i pernoctació en els mateixos tallers, que a més no tenien les condicions mínimes de seguretat i salut en el treball, i on estaven sotmesos a un estricte control en les seves escasses sortides dels tallers. Aquests fets constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors previst i penat a l’article 212.2 del Codi Penal, que es refereix a la conducta d’aquells que ocupin a súbdits estrangers sense permís de treball en condicions que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual. 

La sentència condemna als tres ciutadans xinesos esmentats a tres anys i sis mesos de presó, inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de nou mesos amb una quota diària de 10 euros i responsabilitat personal subsidiària d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes impagades, així com al pagament de la cinquena part de les costes processals.

Deixa un comentari