Estil: Contemporani, Eclecticisme
Segle: XIX
Protecció: legal. BCIL (PGOM 1992 i Llei 9/93 del Patrimoni)

Descripció: 
Edifici de planta rectangular definit per un sol volum enretirat del pal de carrer, compost de planta baixa i dos plantes pis acabat amb una coberta plana practicable a mode de terrat. La façana principal, orientada a migdia, es genera a partir d'una composició simètrica definida per tres eixos de verticalitat, definits a la planta baixa amb la porta d'accés centrada i dues obertures als laterals. Les tres obertures del primer pis tenen balcó amb barana de ferro, sostingut per dues mènsules. L'acabat del parament és un estucat amb un cert relleu que varia segons el pis en què es troba, en planta baixa imitant carreus posats a portell, i en les plantes superiors a mode de franges horitzontals. Damunt les llindes destaca l'ornamentació de motius florals.

Històra:
Era la casa del metge del poble. Ara hi ha apartaments.

Font: Patrimonicultural.cat


Adreça
Calle Barcelona, 17 08320 El Masnou, Barcelona, España