El clos de Can Rodon de l’Hort conté restes arqueològiques de diverses èpoques i de gran complexitat. En primer lloc, a l’extrem sud-est i, sobretot, a la parcel·la situada al sud, s’hi va trobar una necròpolis ibèrica del segle III a.C. que fou excavada majorment a finals del segle XIX. Es calcula que possiblement hi hauria unes deu tombes. Ja durant els anys seixanta del segle XX se’n varen excavar quatre més. Es tracta de tombes consistents en una fosa circular d’uns 80 centímetres de fons i un metre de diàmetre que contenien dues àmfores ibèriques acompanyades de més ofrenes en objectes ceràmics, elements de bronze i armes de ferro. Tot el material recuperat es troba al Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona.

En segon lloc, l’any 2006 es varen trobar un total de tres sitges, conservades íntegrament i situades a l’extrem est del clos arqueològic. Segurament devien estar relacionades amb un hàbitat rural avui desaparegut. La seva datació, al voltant del segle V aC, és particularment interessant.

En tercer lloc, s’ha documentat un centre de terrissa d’època imperial romana que produïa àmfores per a exportar vi, així com bases de parets fines i ceràmica comuna. Aquestes construccions estan a l’extrem nord del clos arqueològic i segurament els forns se situarien sota les parcel·les veïnes. També s’ha documentat la presència de dolia d’emmagatzematge relacionats amb aquesta instal·lació.

Finalment, en la meitat occidental del clos es localitza una extensa zona d’hàbitat residencial, comparable tant en cronologia com en estructura amb la parcel·la veïna de Ca l’Arnau-Can Mateu. Entre les restes constructives cal destacar la presència d’un carrer en sentit nord-sud, que té al seu cantó oest una domus de gran format i al seu cantó est una renglera de tallers, entre els quals en que destaca un dedicat a la metal·lúrgia. En aquest clos, també cal ressaltar la troballa d’una estructura constructiva de drenatge formada per 19 àmfores senceres.

La masia
Es tenen notícies del llinatge dels Rodon des del segle XIV. La casa podria datar del 1300, tot i que els elements constructius que es poden veure ara són dels segles XVI-XVIII. La façana conserva una finestra gòtica del segle XVI i l’arcada porta la data del 1758. Actualment és un restaurant.


Adreça
Avinguda Pare Jaume Català, (davant del nº 30-36) 08349 Cabrera de Mar