NUCLI : Dosrius
LOCALITZACIÓ : Plaça de l’Església de Sant Iscle i Santa Victòria, s/núm.
DATA DE CONSTRUCCIÓ : 1691; reforma 1989-1992
AUTOR: Desconegut. De la reforma: Llorenç Campdepadrós.
DESCRIPCIÓ : Edifici entre mitgeres en cantonada, de planta rectangular,
consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, la cantonada és de carreus de pedra
granítica igual que els brancals de carreus i llindes de pedra dels buits
conservats, les façanes estan revestides d’arrebossat i pintades de color blanc. La principal està composada segons dos eixos, el del costat de ponent, recentment transformat en un sol buit que abarca les dues plantes està tancat amb una reixa de planxa de ferro corten, calada amb petits buits quadrats. A la llinda del portal d’entrada hi ha la inscripció “ 16 IHS 91” DADES HISTÒRIQUES: Edifici públic, on havia tingut la seu l’Ajuntament. La referència històrica més antiga de l’edifici és del segle XVII i es troba a la llinda de pedra situada en la porta de l’entrada principal:“16 IHS 91”L’edifici de l’Ajuntament Vell, tot i no ser una masia es correspon estilísticament
i formal als tipus de cases que es van construir segons els cànons de finals del XVI i principis del XVII. En observar l’edifici de l’Ajuntament podem establir certes analogies amb el tipus de masia classificada per Bonet i Garí com a Grup II. L’Ajuntament és de tres cossos, però els seus elements compositius (porta i finestres) no respecten la simetria clàssica. En època posterior a la data de construcció (probablement als segles XIX i XX), es va obrir un balcó al pis principal i una balconera a la planta baixa. La distribució que tenia abans de les darreres reformes dels anys 1989-1992
era semblant a la de les masies, però els usos eren per a la tasca de
competència municipal. A la planta baixa una entrada distribuïdor a quatre estances. A l’esquerra, donant a la façana, una sala per a usos d’oficines de l’Ajuntament, amb finestral a la plaça de l’Església. A la dreta, també amb finestra a façana principal, una petita sala per a usos administratius (agutzil,....). Al costat, la porta de l’escala que donava accés a la planta superior. Al fons, a l’esquerra, una sala amb una petita finestra que donava a la façana de ponent amb ús de presó. Front a la porta principal, a continuació del distribuïdor, una sala amb una petita finestra a la façana nord. A la planta pis, un petit distribuïdor donava accés a tres habitacions: Front a l’escala, una gran sala per celebrar-hi els plens amb un empostissat de fusta (a la part nord de la sala) que separava el consistori del públic. En aquesta estança també hi havia un banc de fusta, per al consistori, que s’ha conservat per a la seva restauració. A la dreta de l’escala i amb finestra, encara avui conservada, donant a la façana principal una estança despatx, on hi havia armaris i documentació del “Sindicato Agrícola Católico”, entre altres. A l’esquerra, una habitació amb materials diversos de l’Ajuntament (una llitera per traslladar difunts o ferits, pergamins municipals,.... ). De fet, des de l’any 1974, en què deixà de ser la seu de l’Ajuntament, i fins a l’any 1989-92, en què es féu la reforma que deixà l’edifici en la fesomia actual, el seu estat de conservació era molt lamentable. Durant aquests anys fou cedit per l’Ajuntament per a usos socials: Grup d’Esplai, reunions d’entitats i comissió de festes,....
El 16 de març de 1989, s’aprovà en Ple el projecte “de reforma de la casa sita en la plaza de la Iglesia esquina a la calle Santos Acisclo y Victoria de
Dosrius.... Propietario: Ajuntamiento de Dosrius, Arquitecto: Jordi Estrany
Castany...” El 8 d’abril de 1991, el projecte fou modificat per l’Arquitecte director de l’obra: Llorenç Campdepadrós, qui dirigí l’obra i deixà l’edifici tal com és actualment.: Una masia dins del nucli urbà amb usos socials i administratius, respectant l’estructura de l’edifici inicial, però amb canvis en les obertures i 4 combinant elements i materials constructius nous amb els ja existents, donant un aire renovat, sobretot a l’interior de l’edifici.
Actualment, a la planta superior hi ha dues estances ocupades per l’Arxiu
Històric Municipal, i a la planta baixa, dues sales d’usos socials i per a entitats diverses. 


Adreça
Plaça de l’Església de Sant Iscle i Santa Victòria, s/núm.