Publicat el 28/09/2022

El ple municipal celebrat el dijous, 22 de setembre, va aprovar per unanimitat el Pla Director de Turisme (PDT)

 

 

 

 

Es tracta d’un Pla “ambiciós”, en paraules de l’alcalde, Andreu Bosch, que proposa un total de 37 accions “per anar-les desplegant, de forma progressiva, al llarg dels propers 10 anys”.
El document ha estat redactat per una consultoria contractada per la Diputació de Barcelona, que s’ha fet càrrec de la coordinació i del pagament de la feina com a part del programa de suport als municipis, tal com havia sol·licitat prèviament l’Ajuntament de Teià. Per part del consistori, la supervisió dels treballs ha estat efectuada per la tècnica de Promoció Econòmica, Vanessa Soria.

L’alcalde va explicar que l’Ajuntament comptarà amb la col·laboració del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona-Maresme, “que ens cedirà un tècnic a temps parcial”, i que més endavant “es mirarà d’incorporar persones becades o gent en pràctiques”.

Anàlisi i oportunitats
En primer lloc, el PDT analitza el potencial del municipi des del punt de vista de la capacitat d’atracció de visitants i de l’explotació i aprofitament sostenible dels recursos que aquesta activitat pot generar com a “font d’oportunitats i de creació de riquesa per a tota la població”.
Segons els autors del PDT, “Teià inspira i respira natura. És un poble ben conservat, ben cuidat, agradable de passejar i amb un conjunt de cases que fan goig de veure. Teià és una Vila Florida amb dues flors, i la tranquil·litat i proximitat a Barcelona li aporten una qualitat de vida apreciada pels seus residents”.

L’estudi constata que l’oferta turística actual “és força limitada i s’articula al voltant de tres punts: el Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora, el Parc de la Serralada Litoral i el centre històric”, amb l’església, el mercat, La Unió i algunes cases modernistes, masies i torres de guaita sense possibilitat de visita, a excepció de Ca l’Antiga.
Tot plegat fa que Teià sigui “un dels municipis més singulars, ben preservats i menys visitats” del Maresme.
La població compta amb 14 establiments de restauració, dos dels quals formen part de la Ruta del Vi DO Alella, i 21 habitatges d’ús turístic donats d’alta. Aquest punt de partida, menys evolucionat que els pobles veïns, representa alhora una oportunitat “per al desenvolupament ordenat i equilibrat de l’activitat turística” com a “eix integral i estretament vinculat a l’estratègia global municipal”.

La fase de diagnosi va durar diversos mesos i va incloure una desena d’entrevistes individuals a persones vinculades al sector i al poble. A partir de les seves aportacions, del treball de camp i de l’anàlisi de les tendències actuals, el PDT realitza una anàlisi DAFO en què identifica les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la destinació.

Orientació estratègica
A partir d’aquesta informació, el PDT presenta el plantejament estratègic que ha de guiar el desenvolupament turístic de Teià: l’olfacte, les aromes i les olors. Aquest és “el concepte central”, “l’eix vertebrador” i “el pal de paller al qual vincular el relat del municipi i de la seva oferta turística”.
Per als redactors del Pla, és “un comú denominador en el qual convergeixen una sèrie d’elements, alguns més tradicionals i d’altres més actuals que declinen directament de la tradició agrícola del Baix Maresme, com la vinya i la floricultura, i del seu entorn natural”. La síntesi de tots aquests atributs “pot diferenciar i singularitzar Teià”.
Per als autors del PDT, “el món olfactiu i de les olors és un àmbit amb un consistent potencial tractor, que supera amb escreix el component estrictament turístic” i que “pot esdevenir alhora un vector d’estratègia de desenvolupament municipal a través de les polítiques consistorials” que es puguin establir en un eventual Pla Estratègic Municipal “que defineixi i guiï els eixos sobre els que ha de pivotar el desenvolupament del municipi”.

Pas a pas
El PDT s’alinea al costat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’agenda 2030. “Com a destinació incipient, Teià té una gran oportunitat per assentar les bases per un desenvolupament turístic equilibrat, articulat a partir d’un eix modern i innovador, i alhora arrelat en la seva tradició històrica, que realment aporti un benefici al conjunt de la ciutadania”. Per això, el PDT remarca que “abans de voler atraure turistes, cal treballar per ser el que volem ser, amb l’objectiu d’assolir el posicionament desitjat”.

Sis objectius estratègics
Per tal d’assolir aquest horitzó, el PDT defineix sis objectius estratègics que van acompanyats de 25 indicadors per avaluar i fer-ne un seguiment periòdic, amb xifres concretes, del grau d’acompliment:

 1.  Posicionar Teià en el mapa turístic amb una personalitat pròpia a partir d’un concepte genuí: l’olfacte.
 2. Generar un consens global al voltant de l’estratègia de desenvolupament turístic que cohesioni els actors públics i privats, i aliniï les seves dinàmiques de treball.
 3. Contribuir a la dinamització econòmica i comercial del municipi i a la creació de riquesa que reverteixi en els seus habitants mitjançant l’atracció d’un turisme respectuós, sensible i d’alt valor afegit.
 4. Establir les bases i els mecanismes per incrementar l’obtenció i disponibilitat de recursos humans i econòmics que permetin desenvolupar el PDT.
 5. Facilitar i motivar la creació de noves experiènces turístiques adaptades a les noves tendències globals (digitalització, sostenibilitat, inclusivitat…)
 6. Adequar l’entorn urbà i natural del municipi i les seves infraestructures turístiques a per a la rebuda, acollida i mobilitat dels visitants.

Cinc eixos d’actuació
Amb aquestes premisses, el PDT desglossa un total de 37 accions específiques agrupades en cinc programes d’actuació. El Pla descriu cada acció en una fitxa en la qual es fa constar el grau de prioritat, el seu cost econòmic i els indicadors que duu associats.

 1. Governança i coordinació de polítiques.Accions per incentivar la cohesió i assegurar l’alineament d’objectius i tasques de tots els agents públics i privats:

A1. Pla estratègic de desenvolupament municipal integrant l’activitat turística
A2. Responsable d’implementació del PDT
A3. Grup de treball per al seguiment del PDT
A4. Fòrum permanent de comunicació interna públic-privat
A5. Participació activa en jornades, actes, formacions i esdeveniments d’altres organismes
A6. Transferència de coneixement al sector
A7. Avaluació dels indicadors de seguiment del PDT

 1. Identitat, posicionament i promoció.Accions per dotar la destinació d’una imatge alineada amb l’estratègia definida i establir les bases per donar-la a conèixer:

A8. Imatge icònica de Teià
A9. Identificació i lobby amb agents i persones de referència del món olfactiu i aromàtic
A10. Integració del component olfactiu en el discurs i actuacions municipals
A11. Mercat de les olors
A12. Associació del nom de Teià a un perfum
A13. Consolidació del concurs internacional de perfumeria
A14. Implementació de programes pioners en temàtica olfactiva amb participació ciutadana
A15. Vila Florida amb 4 o 5 flors
A16. Creació d’un apartat de turisme a la web municipal de Teià
A17. Pla de màrqueting municipal

 1. Creació d’infraestructures.Actuacions urbanes i accions per adequar i millorar els elements d’ordenació i mobilitat:

A18. Ornamentació floral d’espais, equipaments i zones verdes
A19. Senyalització i accessibilitat adreçades a visitants
A20. Senyalització informativa inclusiva
A21. Equipament/espai punt de referència turística
A22. Embelliment dels accessos viaris
A23. Inclusió d’establiments al programa PIT’s de la Diputació de Barcelona

 1. Finançament i recursos.Accions per incrementar els recursos disponibles per invertir en el desenvolupament turístic:

A24. Oficina de captació d’inversions empresarials
A25. Oficina d’atenció a l’emprenedoria
A26. Identificació i sol·licitud de fons i subvencions
A27. Captació de patrocinis i aportacions privades
A28. Tècnic de turisme compartit
A29. Incorporació de recursos humans a través de programes de beques

 1. Desenvolupament de producte i oferta.Accions per a desenvolupar i crear nous productes i experiències turístics alineats amb l’estratègia i el posicionament del municipi i amb les tendències globals de la demanda:

A30. Posada en valor del component aromàtic de la restauració
A31. Identificació d’empreses i professionals amb potencial per desenvolupar propostes turístiques a Teià
A32. Agenda comercial i entrevistes amb empreses i professionals turístics
A33. Workshops de creació d’oferta combinada
A34. Incentius a la creació d’oferta al municipi
A35. Disponibilitat de rutes i trackings en app’s de senderisme i BTT
A36. Creació de la ruta de les aromes
A37. Creació de la ruta Batllori Jofré

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament de Teià

Deixa un comentari