Nomenen Josep Lluís Vargas, Inspector en cap de la Policia Local de Vilassar de Dalt, membre del Consell de Seguretat de Catalunya | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 17/04/2012

Josep Lluís Vargas ha estat nomenat membre del Consell de Seguretat de Catalunya com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya. Representant la mateixa entitat es trobar l´Il.lm. Sr. Lluís Tejedor, alcalde d´El Prat de Llobregat,  president de la comissió de prevenció i seguretat de la mateixa Federació.


El Consell de Seguretat de Catalunya és l´òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de seguretat, format per representants de diverses entitats i ens públics i presidit pel Conseller d´Interior, Felip Puig.
El Consell de Seguretat de Catalunya s´adscriu al departament competent en matèria de seguretat pública, el qual li ha de prestar el suport tècnic que necessiti per al compliment de les funcions que té encomanades i, especialment, ha de posar a la seva disposició els resultats de l´Enquesta sobre seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre la matèria que elabora periòdicament.
Les funcions del Consell de Seguretat de Catalunya són:
-Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya
a partir dels resultats de l´Enquesta de seguretat pública de Catalunya i els estudis sobre aquest àmbit que el departament competent en matèria de seguretat pública elabora periòdicament, i emetre un informe anual sobre la seva evolució, i altres informes que consideri convenients.
-Promoure i proposar mesures generals i iniciatives de millora de la situació de la seguretat a Catalunya, i presentar-les, si escau, als organismes competents.
-Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses administracions relacionats amb la seguretat pública a Catalunya.
-Acordar la constitució de comissions d´estudi i de grups de treball, i fixar-ne l´àmbit i els criteris d´actuació.
-Conèixer del Pla general de seguretat de Catalunya i informar la Carta de serveis públics de seguretat.
-La resta de funcions que li assigni la normativa vigent.
Segons el mateix Josep Lluís Vargas aquesta és una gran ocasió per tractar temes de primer ordre, com conflictes socials no només de les grans ciutats, sinó de les realitats locals també, i de tenir un representant sorgit d´un ajuntament com el de Vilassar de Dalt  en aquest òrgan plural en actors i de cohesió social.

Deixa un comentari