Publicat el 19/10/2022

Els impostos municipals es congelen, es mantenen els ajuts i bonificacions per a rendes baixes i actuacions vinculades a sostenibilitat, només algunes taxes i preus públics tindran variació l’any que ve

 

 

 

El Ple municipal, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals que regularan els impostos municipals per al 2023, així com les bases dels ajuts per a diferents necessitats de la ciutadania.
El primer tinent d’alcalde, Juan Carlos Jerez, ha presentat la proposta al plenari, que ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC i ECPM (Govern Municipal), i amb els vots contraris d’ERC, Junts x Mataró i Ciutadans.
En un context econòmic general marcat per l’elevada inflació i l’encariment dels productes de la cistella bàsica de la compra, l’Ajuntament no preveu increment ni de l’Impost de Bens Immobles ni tampoc de la resta dels impostos municipals (vehicles, IAE, ICIO, plusvàlues). El tipus impositiu per calcular l’IBI de caràcter urbà es manté a Mataró en el 48,41 % respecte el màxim que la Llei permet aplicar.

La major part de taxes, com la brossa domiciliària, i preus públics també es congelen. Les excepcions que sí experimenten variacions són les següents:

  • Algunes de les taxes pels serveis dels cementiris municipals s’incrementen un 10,2 % segons l’IPC. No afecta a les concessions de nínxols, que mantenen els imports de 2022.
  • Taxes per la prestació de serveis de sanitat i per serveis de tinença i benestar animal, com la identificació amb microxip: aquestes tarifes, que s’havien mantingut invariables 8 anys, s’han adaptat i revisat principalment pel nou contracte de gestió del servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia.
  • Taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals i estacionaments reservats: la major part d’aquestes quotes es redueixen amb el nou contracte de manteniment. Per exemple, la primera senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o per establiments i activitats econòmiques passa de 220,31 € a 121,66 €.
  • Preus públics zona esportiva El Sorrall: s’incrementen els preus només per a noves altes en les quotes d’abonament general i de matí, i en les entrades puntuals i cursets de natació. La quota nova familiar augmenta un 5 %, i en el cas de quotes amb reducció tarifària s’apliquen increments d’entre l’1,51 % i el 8,4 %
  • Preus públics de Cultura: s’incorporen nous preus per l’obertura del Cafè Nou i la Presó, i es contempla un escalat de preus segons el cost de producció per als espectacles de processos creatius.
  • Preus públics del servei de manteniment de franges perimetrals contra incendis: s’adapten al cost del contracte i s’incorpora el preu per a la urbanització Can Serra.

Es crea un nou preu públic per ús comercial autoritzat de documentació de l’Arxiu Municipal, i es reconverteixen en preus públics les taxes vinculades a l’adopció d’animals de companyia.
Tenint en compte la congelació dels impostos i les variacions de les taxes i preus públics, una família mitjana pagarà 860,74 €/any pels principals tributs municipals (IBI habitatge, IBI plaça d’aparcament, gual, brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris). Suposa pagar 1,77 € més a l’any (0,21 % respecte a 2022), exclusivament per l’augment dels drets de conservació de cementiris.

Noves bonificacions i 500.000 € en ajuts i subvencions
L’aprovació provisional d’ordenances fiscals per al 2023 i l’aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts per a necessitats diverses mantenen els ajuts i subvencions per a les rendes més baixes, i les bonificacions per a particulars i empreses que aposten per la sostenibilitat, amb algunes novetats per millorar-ne la regulació. La previsió del Govern municipal és destinar novament un fons de fins a 500.000 € a ajuts tributaris.
Es creen noves bonificacions del 50 % de la quota de l’IBI (límit 20 € durant 3 anys) i el 5 % de la quota de l’IAE (límit 450 € en tres anys, a raó de 150 €/any) per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Es mantenen també les bonificacions de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per aquest concepte, i les bonificacions d’IBI, IAE i ICIO per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o altres sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Una altra novetat és que les bonificacions d’IBI per família nombrosa i l’ajut per família monoparental es determinaran només pels ingressos familiars, prescindint del nombre de fills.

Debat conjunt de la fiscalitat i els comptes generals
El procés de debat i elaboració de les ordenances fiscals per a l’any que ve s’està fent de forma conjunta a l’elaboració del pressupost municipal. Així, es preveu que tant les ordenances com el pressupost de 2023 estiguin aprovats definitivament a finals de desembre.

L’avantprojecte de pressupost, de 155,41 milions d’euros, s’enfoca a la resiliència i a la transformació de la ciutat, i manté l’accent en les polítiques prioritàries del mandat: la seguretat, la neteja, l’atenció a les persones, l’habitatge, la ciutat al dia i el futur.
Es preveu que la proposta de pressupost es porti a aprovació inicial del Ple municipal el 3 de novembre.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari