Publicat el 05/09/2019

La data límit per entregar els treballs serà el diumenge 13 d’octubre de 2019

Aquests concursos els convoca l’Associació Badalona Poètica i s’estableixen dues modalitats per a cada un d’ells: Poesia i Narrativa. El tema és lliure i les obres han de ser inèdites. Cada participant tan sols pot presentar un poema i una narrativa, ja sigui en català o en castellà.
Dels treballs se n’han de lliurar 5 còpies, en fulls DIN-A4, escrits a una sola cara, a doble espai i amb cos 12. A més s’enviarà una còpia, en format Word (no pdf), amb la plica, a l’adreça electrònica: concursliteraribdn@gmail.com – Els poemes no podran tenir més de 50 versos i les narratives, més de 2 fulls.

Cada treball s’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual  hi ha de constar el nom del premi i la modalitat (poesia o narrativa). Dins del sobre, junt amb el treball, hi anirà una plica, a l’exterior de la qual hi ha de constar el nom del premi, la modalitat i el títol del treball; i, a l’interior, la identificació de l’autor (nom, cognoms, adreça, població, telèfon, adreça electrònica i una fotocòpia del DNI per les dues cares).
Els participants també poden enviar els seus treballs fins al dia 13 d’octubre de 2019 a: Joan Seus Cartró, apartat de correus nº 38, 08330 de Premià de Mar.

El jurat, que estarà format per persones vinculades a la vida cultural de Badalona, triarà 5 treballs de cada modalitat, d’entre les quals sortiran els tres premis corresponents a cada modalitat.
Els autors premiats rebran una reproducció d’un dels elements característics de la cultura badalonina i, com els finalistes, un diploma i el llibre amb els treballs seleccionats, prèviament revisats ortogràficament.
El jurat queda facultat per resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar referent al concurs i els treballs seran destruïts, un cop acabada l’entrega de premis
Per a més informació trucar al 659.45.00.45 o contactar amb l’adreça electrònica anterior. Creadora del concurs: Maria Batlle Gil

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2019, a les 17 hores, al MUSEU DE BADALONA, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1.

 

 

Deixa un comentari