Publicat el 01/02/2022

L’Ajuntament de Mataró defensa el servei públic de Correus

 

La Junta de Portaveus, celebrada el 31 de gener, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel PSC en defensa del servei públic de Correus

 

En un context com l’actual, el servei postal prestat per Correus juga un paper indubtable per contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica del país, tant a nivell estatal, com autonòmic i especialment a l’àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis de l’Estat, garantint la prestació d’un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions a la totalitat dels nuclis de població, al marge de la seva rendibilitat econòmica.

Les dades ho posen en valor: més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2 milions d’empreses (més del 99% són pimes) i un total de 7.100 punts d’atenció a l’àmbit rural (carters/es rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris.

Els Serveis Postals, declarats durant l’estat d’alarma com a serveis essencials i reconeguts com a element de vertebració i cohesió territorial, són un valor arrelat a la vida social dels municipis des de la prestació d’un Servei Públic, contribuint- ne al desenvolupament econòmic, facilitant i donant accessibilitat al dret de ciutadans, comerços, empreses i administracions a disposar d’un servei postal a preu assequible i de qualitat. Però amb les polítiques estratègiques i de gestió actuals de la Direcció de Correus aquest dret s’està limitant.

Concretament a la Ciutat de Mataró, l’empresa SAE Correos i Telégrafos SA, SME ha decidit suprimir 8 llocs de treball. Així mateix, hem tingut coneixement que l’empresa pública està duent a terme una retallada en la contractació que deixa sense cobrir l’ocupació estructural així com els permisos i qualsevol tipus d’absència dels treballadors i treballadores.

A conseqüència d’aquesta decisió, amb tota seguretat, els serveis de distribució postal prestats fins ara en aquestes unitats de repartiment baixaran la seva qualitat dràsticament, amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i empresaris/àries de Mataró

Igualment manifestem que aquesta decisió s’adopta sense que, prèviament, s’hagi consultat o informat per cap via a l’Administració local d’aquest municipi, per la qual cosa desconeixem els motius pels quals s’adopta, i a més no se li ha donat ocasió de poder ser escoltada malgrat afectar directament als interessos dels ciutadans/es que legítimament representem.

L’actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense cap dubte que:

-Tots els usuaris remitents o destinataris d’enviaments postals tenen dret a un servei postal universal de qualitat prestat de forma permanent, a tot el territori nacional i a preus assequibles, al menys cinc dies a la setmana, d’acord amb la normativa europea i nacional aplicable.

-L’abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als principis de cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o condició personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el servei, i s ha d’adequar permanentment a les condicions tècniques, econòmiques, socials i territorials i a les necessitats dels usuaris, en particular en matèria de densitat de punts d’accés i d’accessibilitat, sense menyscabament de la seva qualitat.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:

1a.- Instar a la SAE Correos i Telégrafos SA, SME a afrontar diligentment la cobertura dels llocs estructurals suprimits a la Unitat de Repartiment de Mataró necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

2a.- Instar a la SAE Correos i Telégrafos SA, SME a mantenir la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb suficients treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.

3a.- Instar a la SAE Correos i Telégrafos SA, SME a garantir dels compromisos de finançament que permetin a la nostra localitat, complint els paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici de la prestació dels serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans/es rebin el repartiment de correspondència 5 dies a la setmana com mandata la Directiva Postal europea.

4a.- Traslladar els presents acords al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya, a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs i a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI)”.


Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari