Publicat el 12/01/2016

 

La regidoria de Transparència de l’Ajuntament d’Argentona ha activat el Portal de Transparència, un nou espai web on s’hi pot consultar ja tota la informació que els ens locals han de publicar de manera obligatòria d’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

El portal es basa en sis apartats principals: Informació institucional i organitzativa; Gestió econòmica; Acció de govern i normativa;  Contractes, convenis i subvencions; Catàleg de serveis i tràmits i Participació. Més concretament, ja es pot consultar informació com les retribucions dels càrrecs electes, les seves declaracions d’activitats i béns, les retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics i els llistats dels contractes oberts, negociats i d’adjudicació directa.

El portal està allotjat a l’adreça i www.seu-e.cat/web/argentona i també es pot consultar des del web municipal a l’apartatwww.argentona.cat/transparencia.

Tot i que progressivament s’anirà afegint més informació al Portal de Transparència, en cas de trobar-hi a faltar alguna dada o document, qualsevol persona major de 16 anys podrà sol·licitar-la mitjançant el formulari per exercir el dret d’accés a la informació pública.

 

Llei de transparència, Accés a la informació pública i Bon govern

La llei obliga les administracions públiques de Catalunya i els organismes i les entitats que hi estan vinculats a difondre la seva activitat, regular el dret d’accés a la informació dels ciutadans i preveure la creació d’un registre dels grups d’interès. A més, suposa l’establiment de mecanismes que aprofundeixin en el concepte de bon govern i l’apropament entre les institucions i la població a partir del govern obert.

La transparència és un dels eixos claus en aquest canvi de cultura que estableix noves maneres de relació entre l’Administració i la ciutadania. La Llei es proposa assolir tres objectius, tots tres molt ambiciosos: en primer lloc, recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política. En segon lloc, facilitar i promoure el retiment de comptes. I, finalment, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.

El Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, diputacions i entitats municipalistes, han estat els encarregats de dissenyar aquest Portal de Transparència com una solució comuna de transparència que s’ha posat a l’abast ens locals.L’Ajuntament d’Argentona és l’encarregat de vetllar per la seva actualització, manteniment, atenció ciutadana i el compliment de la llei.

Deixa un comentari