Publicat el 29/12/2019

Fomentar la participació i la corresponsabilitat de la ciutadania en la pressa de decisions és una prioritat per a l’equip de govern d’Alella

L’Ajuntament s’ha posat mans a l’obra per aconseguir-ho, començant per reforçar tècnicament la regidoria de Participació i Transparència, amb més recursos humans i tècnics, i per fer una revisió profunda i acurada de tots els instruments i òrgans de participació que l’Ajuntament té al seu abast.

L’objectiu d’aquest treball, que es porta a terme de forma transversal, és dissenyar mecanismes de participació que afavoreixen espais i trobades entre persones diverses al voltant de projectes comuns, per fomentar la convivència i la cohesió social i enfortir el sentiment de pertinença.

Amb aquest horitzó, s’ha començat a dissenyar el Pla director de Participació, un document que haurà de definir l’estratègia de foment de la participació ciutadana i els mecanismes i els criteris que han de fer possible consolidar una administració més preparada per processos d’implicació de la ciutadania en la política local.

Debat amb les entitats 

Paral·lelament a l’elaboració del Pla director de Participació, des de la regidoria de Participació i Transparència, s’ha iniciat un procés de deliberació per tal de debatre i consensuar un nou reglament de registre i suport a les entitats i col·lectius. El treball s’està realitzant tant a nivell intern de l’Ajuntament, a partir d’una posada en comú amb les diferents àrees, com a nivell extern, amb sessions de debat amb les entitats dividides en sis àmbits temàtics: socials, culturals, juvenils, educatius, esportius i veïnals.

Jornada participativa amb les entitats 

El treball de totes aquestes sessions es posarà en comú en una jornada participativa que es farà el dissabte 18 de gener al matí, en la qual es podran posar sobre la taula les diferents propostes que han de conformar el futur reglament registre i suport a les entitats i col·lectius, que haurà de ser aprovat pel Ple municipal.

Consell de Poble, al febrer 

El procés culminarà amb una sessió del Consell de Poble, prevista per al primer trimestre de 2020, en la què, a més de fer un retorn dels resultats del procés del reglament, es farà un seguiment de les accions que s’estan duent a terme.

Deixa un comentari