Publicat el 20/06/2017

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar fins al 6 de juliol

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu de 12 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona, pel sistema d’oposició lliure, es poden presentar des d’aquest 17 de juny i fins al proper 6 de juliol. Aquestes places estan previstes a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2016 i 2017 de l’Ajuntament de Badalona.

La presentació de les instàncies per participar en aquest procés es pot fer telemàticament a través del web municipal:
(https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica). Excepcionalment les sol·licituds en podran presentar al Registre General de l’Ajuntament de l’edifici municipal El Viver i a les Oficines Municipals de Districte. També es poden presentar a les Oficines de Correus.

Per poder ser admès en aquest procés selectiu, els aspirants hauran de reunir diversos requisits com tenir la nacionalitat espanyola; haver complert 18 anys; estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica de cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent o superior; no patir cap malaltia; tenir una alçada mínima d’1,70 metres per als homes i d’1,60 metres per a les dones; posseir el carnet de conduir de la categoria B i el permís de conduir vehicles de la classe A; posseir el certificat de nivell intermedi de català o equivalent o superior; i no haver estat condemnat per cap delicte, entre altres.

El procés selectiu constarà de tres fases: fase d’oposició, fase de formació i fase de pràctiques.

–       La fase d’oposició estarà formada per cinc proves obligatòries i eliminatòries: prova cultural i de coneixements específics, prova de català, prova d’aptitud física, proves psicotècniques i proves mèdiques.

–       En la fase de formació, les persones aspirants aprovades en el procés selectiu hauran de superar el curs selectiu per a la categoria d’agent que organitza l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

–       En la fase de pràctiques, les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l’Escola de Policia de Catalunya hauran de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada en el Cos de la Guàrdia Urbana de Badalona.

 

 

Deixa un comentari