La proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2013 a Badalona inclou la congelació de l’impost de vehicles, l’impost d’activitats econòmiques, i la plusvàlua | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 22/10/2012

La proposta d’ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2013 del Govern municipal de Badalona inclou la congelació de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre l’Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) -plusvàlua-.


El regidor d’Hisenda i Recursos Interns de l’Ajuntament de Badalona, Ramón Riera, ha explicat a la Sala s’Actes del Museu, durant la Sessió d’Audiència d’Informació Municipal, la proposta de modificació de les ordenances fiscals i dels preus públics per a l’any 2013.


Riera ha explicat que la modificació de les ordenances fiscals i preus públics s’ha d’ajustar l’any vinent a l’actual situació que viuen les administracions públiques i, en el cas de Badalona concretament al pla econòmic-financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament el novembre de 2011 i al pla d’ajust aprovat també el passat mes de març. “L’aprovació de les ordenances fiscals pel proper any té com a finalitat adaptar-se per una banda a la situació actual de les administracions públiques, i de l’altra, també a la situació actual de les ciutadanes i ciutadans de Badalona”, ha explicat Riera. “Hem treballat per assolir, a la vegada, un equilibri econòmic i financer i una ordenança fiscal justa i equitativa per a l’any 2013”, ha afegit.


Partint del fet que des de l’any 2010 l’IPC aplicat a les ordenances no ha estat actualitzat, s’agafa la referència publicada el mes de setembre i que correspon a l’interval d’agost de 2010 a agost de 2012. Per aquest motiu, les taxes i preus públics s’actualitzaran en un 6,2%.


En canvi, en l’actualització de l’Impost de Bens Immobles, un dels que afecta a un nombre major de ciutadans, s’ha fet l’esforç que sigui únicament del 3%, amb subvencions del 80% per a les persones que cobrin la renda mínima d’inserció.


Els impostos, taxes i preus públics que actualitzen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen en un 6,2% són els següents:


-Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO)
-Taxa pels serveis de cementiris
-Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública
-Taxa per desplaçament de l’enllumenat públic
-Taxa d’ensenyaments especials
-Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal.lacions
-Taxa per l’expedició de documents administratius
-Taxa per llicències urbanístiques
-Taxa per la prestació de serveis especials
-Taxa per serveis de protecció de la salut
-Taxa per serveis socials
-Taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais
-Taxa per activitats en el domini públic
-Taxa per estacionament regulats amb horari limitat a la via pública
-Taxa per activitats en el domini públic
-Taxa per ocupació del vol, sòl subsòl de la via pública
-Taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts en el vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores, transportadores, distribuïdores i/o comercialitzadores de serveis de subministrament
-Taxa per mercats municipals i encants
-Preu Públic per a la utilització dels serveis d’atenció a domicili
-Preu Públic per a espectacle i actuacions culturals diverses organitzats per l’Ajuntament i els seus Organismes autònoms
-Preu Públic per la utilització del Teatre Principal I el Teatre Zorrilla.
-Preu Públic per la utilització dels espais dels centres cívics i de l’Espai Betúlia.
-Preu Públic per la prestació de serveis amb motiu de la celebració de matrimonis i altres cerimònies civils.
-Preu públic per la utilització d’espais i préstec d’equipaments del Museu de Badalona.
-Preu Públic per l’entrada a les restes romanes del Museu de Badalona.
-Preu Públic per la utilització d’instal.lacions esportives municipals.


La resta d’impostos, taxes i preus públics mantenen la seva tarifa o el seu tipus de gravamen.


S’estableix una nova taxa per a la prova de contrast d’alcoholèmia –és a dir per als casos en els que el ciutadà demani una segona prova per contrastar la primera que se li hagi practicat-.


D’altra banda, es mantenen la totalitat de les bonificacions, deduccions i quotes reduïdes. Aquestes bonificacions, deduccions i quotes reduïdes prenen com a referent les situacions personals; les activitats econòmiques i la creació d’ocupació; la protecció del medi ambient i determinades obres.

Deixa un comentari