Publicat el 22/05/2015

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha tret a licitació la concessió per a la gestió del servei de bar-cafeteria del Centre Cívic del Passeig, al Camí Ral, 19-20.
Es poden presentar ofertes fins al 29 de maig (14 h) i l’obertura de pliques es realitzarà el 4 de juny (12 h) a la sala de plens de l’Ajuntament.
La concessió tindrà una durada inicial de 2 anys amb caràcter prorrogable per dos anys més, per períodes mínims d´un any, fins a un màxim de 4 anys.
El cànon mínim que s’estableix per a la utilització i explotació de l’àmbit objecte d’actuació es valora en 1.200 € per a cada anualitat, quantitat que serveix de base mínima de licitació.
El plec de clàusules administratives que regeixen la convocatòria es pot consultar al web municipal http://www.vilassardemar.cat/, als apartats del Perfil del contractant i Anuncis oficials.

Deixa un comentari