Publicat el 22/12/2021

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, que gestiona els impostos i tributs municipals de 309 ajuntaments de la província de Barcelona, ha posat en marxa un nou mètode de pagament de tributs i multes des del mòbil, a través de Bizum.

 

Per tal de realitzar aquest tipus de pagament, l’usuari haurà de disposar del document de pagament i entrar a la pàgina web de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i fer el pagament amb targeta bancària o bé, ara, amb Bizum, i indicar les dades que es troben a la part inferior de l’avís: Emissor (E), Referència (R), Identificació (I) i Import (EUR).

Si l’usuari no disposa del document de pagament, es podrà descarregar un document per pagar els tributs o multes pendents al web de l’ORGT.

Les actuacions dutes a terme davant la seu electrònica de l’ORGT tenen la mateixa validesa que si s’haguessin realitzat a una oficina presencial. Els tràmits més freqüents efectuats per aquesta via són, entre altres, la sol•licitud de cita prèvia, la presentació d’escrits al Registre, el pagament d’impostos i multes o les domiciliacions.

 

Atenció presencial, telefònica i telemàtica
L’atenció presencial a les oficines es du a terme amb cita prèvia, i es complementa amb l’atenció no presencial, que es va reforçar des de l’inici de la crisi sanitària, i que s’està prestant a través del web de l’Organisme, l’adreça general de correu electrònic d’atenció ciutadana, les adreces de correu electrònic de les oficines i els telèfons directes, publicats al web, així com els telèfons genèrics 932 029 802 i 932 029 805.

Al web de l’ORGT es poden fer tots els tràmits, així com presentar escrits per mitjà del Registre Telemàtic. El ciutadà també pot emplenar un formulari deixant el seu número de telèfon perquè el personal de l’Organisme s’hi posi en contacte per respondre les seves consultes.
L’Organisme de Gestió Tributària gestiona els impostos i tributs de dret públic d’acord amb els calendaris fiscals que proposa cada ajuntament o ens públic de la província que ha delegat les seves competències a favor de l’ORGT.

Actualment, són 309 els ajuntaments de la província que tenen delegades en l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació aquestes funcions i 105, les oficines de l’Organisme desplegades arreu del territori.

Més de 300 municipis han delegat en la Diputació les funcions tributàries
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació és un organisme autònom local creat per la Diputació de Barcelona l’any 1988, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels ens públics que en depenen.

Els objectius de l’ORGT són contribuir al finançament dels ajuntaments, fomentar les bones pràctiques tributàries, prevenir i reduir el frau fiscal, donar informació i assistència als contribuents i impulsar la col•laboració tributària.
Així, la missió de l’organisme es facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributaries i ajudar als ajuntaments i altres ens públics a aconseguir una gestió moderna dels seus ingressos.
105 oficines de l’ORGT arreu del territori

Les delegacions per part dels municipis i altres ens públics ha estat gradual al llarg dels anys. En conseqüència, el nombre d’oficines creades s’ha anat incrementant any rere any en funció d’aquestes delegacions, així a l’any 1990 l’ORGT només disposava de 38 oficines, mentre que enguany disposa de 105 oficines i punts d’informació.

Redacció
Imatge i Font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari