Publicat el 27/01/2021

Els treballs que s’estan portant a terme són anomenats de “poda de manteniment o reforma”, i es fan quan l’arbre està inactiu vegetativament i, per tant, són menys perjudicials per l’arbre

La programació i implantació de criteris objectius de poda es va iniciar el 2018 amb el desplegament del Pla de Poda, una eina essencial per planificar les actuacions més idònies per l’arbrat del municipi.
Hi ha nombroses evidències científiques que determinen que la presència de natura en el nostre entorn proper és fonamental per a la salut, ja que aporta, a part de valors econòmics i paisatgístics, beneficis ambientals i saludables a les persones. Amb el Pla de Poda es fa una revisió anual de cada un dels arbres del poble, valorant individualment la necessitat o no de poda, i la millor època de l’any per realitzar-la.

Per tal d’aconseguir arbres sans i estables la poda se centra en tres criteris objectius -situació, seguretat i regulació- amb l’objectiu d’aconseguir un patrimoni arbori de qualitat, per damunt de la quantitat.

La situació: La poda per situació és aquella realitzada per evitar conflictes amb l’entorn que envolta l’arbre. Branques que topen amb edificacions, que molesten al trànsit, ja sigui de cotxes o que obliguen a baixar als vianants de les voreres, conflictes amb senyals, etc.
La seguretat: La poda de seguretat és aquella que es realitza quan hi ha un risc important de fractura i obliga a intervenir per raons de seguretat.
La regulació: La poda de regulació és aquella que respon a la necessitat de regular defectes en l’estructura dels arbres o regular la producció de fruits carnosos.
La gestió de l’arbrat viari també es complementa amb un programa de substitució progressiva i eliminació d’aquelles espècies que per diversos motius (seguretat, fruits, al·lèrgies…) es consideren inadequades per a la via pública. Això busca també afavorir la diversitat d’espècies incorporant-ne d’altres de més idònies.
Amb tot, la presència de la natura dins la trama urbana també suposa molèsties per als veïns i veïnes (caiguda de fulles, fruïts…) que en el Pla de poda es valoren conjuntament amb els seus beneficis, coordinant els treballs de poda amb el servei de neteja, però sense confondre fulles amb brutícia.

Per tant, des de l’Ajuntament s’aposta per tenir un arbrat sa i segur, tot i que comporti haver d’intensificar els treballs de neteja i recollida de fulles en moment puntuals de l’any. Cal que la població també prengui consciència de la importància de posar en valor el verd urbà de què disposem a Vilassar, tot i les molèsties que pugui generar.
Per més informació podeu consultar el document del nou Pla de Poda: http://vilassar.cat/media/repository//temes/medi_ambient/PLA_DE_GESTIO_DE_PODA_VILASSAR_DE_DALT_2018_des.pdf

 

 

Deixa un comentari