Publicat el 25/06/2021

Al llarg d’aquests mesos, l’Ajuntament, amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i obertura de franges perimetrals de protecció contra el foc als veïnats de la Molassa, Sant Berger i Gran Vista

Situació d’alt risc
El municipi de Teià està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel decret de la Generalitat 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Aquesta norma obliga totes les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i que estiguin situades a menys de 500 metres de terrenys forestals a disposar d’una zona de protecció de 25 metres d’amplada a comptar des del perímetre exterior.
D’acord amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i el Decret 123/2005 que la desenvolupa, el ple de l’Ajuntament va aprovar, el 29 de setembre de 2016, el Plànol de Delimitació d’aquests nuclis habitats, amb l’objectiu de reduir el risc de propagació d’incendis forestals cap a l’interior i cap a l’exterior del diferents barris del municipi. La llei també determina que la vegetació de les zones verdes i les parcel·les no edificades ha de tenir les mateixes condicions que la franja exterior; és a dir, han d’estar lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
Sense constituir una protecció absoluta, amb aquestes mesures s’augmenta notablement la seguretat de les persones i dels béns en cas d’incendi forestal ja que, la discontinuïtat del material combustible, alenteix la propagació del foc i facilita l’actuació dels serveis d’extinció.

Obligació dels propietaris
D’acord amb els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (PPU) aprovats per a cada urbanització, la Regidoria de Medi Ambient ha requerit per escrit als propietaris d’algunes parcel·les de la Molassa i del sector muntanya (Assumpció-Santa Fe i Paradís, Les Delícies i Gran Vista) perquè facin el tractament de la vegetació que estableix la normativa.
S’ha d’aclarir el sotabosc; s’ha de mantenir una distància mínima de 3 metres entre els peus de l’arbrat adult i el matollar; s’han de talar els arbres la capçada dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les, i en cap cas la superfície arbrada no pot superar el 35% del terreny.

Reobertures i manteniment bianual
El passat mes de maig es van efectuar els treballs de reobertura de la franja de Gran Vista, amb una superfície de 1,85 hectàrees. El seu PPU va ser redactat per la Diputació el 2010 i executat per primer cop l’any següent. Des de llavors se n’ha fet el manteniment cada dos anys, fins que les condicions actuals han aconsellat una nova reducció de la densitat arbrada i arbustiva, tal com es va fer l’any passat a les urbanitzacions contigües de les Delicies i Assumpció, Paradís i Santa Fe.
Entre el 27 de maig i el 16 de juny es va practicar per primer cop l’obertura del perímetre de protecció de Sant Berger, en una extensió de 9 hectàrees. I aquests dies es duu a terme el manteniment bianual de la franja de la Molassa, que afecta una superfície de 2,5 hectàrees.

En tot cas, els treballs inclouen:
La tala d’arbres, la poda inferior fins als 2,2 metres d’altura i l’estassada de matollar i trituració de les restes in situ.
La recollida i neteja de tot el material vegetal en trama urbana.
La retirada i gestió de deixalles (bosses, llaunes, papers…) que puguin aparèixer en el decurs de la feina.
L’eliminació i retirada de vegetació al·lòctona com la canya, figuera de moro o l’atzavara que es trobi dins la franja.

En total, l’Ajuntament ha licitat els treballs per un import de 4.107 euros en el cas de Gran Vista, 21.864 euros en el cas de Sant Berger i 3.616 en el cas de la Molassa. Aquests imports inclouen el cost de direcció d’obra a càrrec d’un enginyer forestal. Els dos primers compten amb sengles subvencions de la Diputació de 3.696 i 19.673 euros que cobreixen el 90% del cost, mentre que la Molassa ha estat assumida inicialment per l’Ajuntament.

La Vinya, el 2022
La regidora de Medi Ambient, Montse Riera, ha avançat que l’any 2022 es redactarà el projecte de PPU de La Vinya i s’executarà aquell mateix exercici amb l’ajut de la Diputació.

 

 

Deixa un comentari