Publicat el 21/01/2016

La inspecció tècnica d’edificis (ITE) és l´examen obligatori que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

La ITE requereix un informe elaborat per un tècnic competent, que avalua l’estat de conservació de l´edifici, dels seus elements exteriors (façanes, cobertes i parets), els elements estructurals (forjats, fonaments,etc) i les instal·lacions comunitàries.

La Cambra de la Propietat facilita a tots els propietaris i comunitats el seu equip de tècnics (arquitectes i arquitectes tècnics) per fer els tràmits pertinents per obtenir de l’Administració el CERTIFICAT D’APTITUD DE L’EDIFICI.

·Per tramitar la ITE calen les dades de la comunitat (amb el NIF) i del president, el DNI del sol·licitant, l’escriptura de propietat i l’IBI.

·El cost depèn del nombre de departaments.

El nou Decret d’ITE va entrar en vigor el 27 de maig de 2015 i vam informar oportunament del seu contingut en el nostre butlletí, Newscam núm. 190, de 14 de maig de 2015.

Cambra de la Propietat Urbana de Mataró i Maresme – Newsc@m -www.cambrapropietat.cat

Deixa un comentari