Publicat el 21/02/2020

L’estudi separa en diverses fases les actuacions a portar a terme per recuperar el pont ja que els danys ocasionats es consideren devastadors. Les afectacions s’han centrat en la part final de la passarel·la i en la plataforma, la qual s’haurà de reposar amb un nou projecte constructiu

El regidor de l’Àmbit de Govern i Territori de l’Ajuntament de Badalona, Rubén Guijarro, ha presentat les principals conclusions de l’informe de danys posterior al temporal Glòria al pont del Petroli i la memòria valorada de les actuacions a realitzar per a la seva recuperació.
El regidor Rubén Guijarro ha destacat que: “Aquest matí hem celebrat una Junta de Portaveus extraordinària per presentar les conclusions de l’estudi i hem sortit amb el compromís de tots els grups municipals de la ciutat per a la recuperació d’aquest símbol de Badalona”.
Sent la part que més ha patit, hi ha una sèrie de danys de primer ordre a la plataforma que provoquen que la mateixa hagi quedat pràcticament destruïda i inservible. Aquests danys i la gravetat dels mateixos són:
Bigues i llosa de formigó molt afectades
A causa de les envestides constants de l’onatge rebudes, els nusos de connexió entre els pilons de la plataforma han quedat trencats. En molts d’ells, la connexió entre els mateixos i la biga és inexistent.
Les mateixes bigues presenten molts trams amb armadura a la vista i trencaments importants de formigó. El mateix succeeix amb la llosa. Hi ha risc de despreniments de formigó, pel que es fa necessari actuar sobre aquesta llosa.
Piló segat a mitjana alçada
Un dels pilons ha trencat presumiblement a causa del cop rebut en picar-li el tauler al damunt. Piló que ja no treballa i que penja de la llosa.
Piló completament desconnectat de la llosa de formigó
El piló més extrem del costat Mataró de la plataforma ha perdut completament la connexió amb la biga de lligat de la llosa. Hi ha diverses connexions piló-biga que dubtosament semblen treballar de manera solidària
Cop en un piló.
Com a conseqüència probablement al cop rebut del tram de tauler caigut, hi ha un piló dels més propers a la platja i a la zona central de la plataforma que presenta un bony en la seva part submergida. Probablement no seria un dany crític de manera aïllada, però s’ha d’avaluar la incidència dins del conjunt.
Estructura de fusta i acer inoxidable
Danys molt importants en les costelles d’acer inoxidable que suportaven l’ampliació (fins a un total de 3 costelles han estat arrencades) i també sobre l’estructura de fusta que suportava el paviment també de fusta. Tant l’ampliació del costat mar com dels costat platja han desaparegut.
Biga caiguda al mar
La biga de l’últim tram recte del pantalà ha caigut al mar. La caiguda ha vingut provocada per la fallada de l’últim carregador previ a la plataforma. Segons sembla, l’adherència entre el terreny i els pilons ha fallat i això ha fet tombar el conjunt pilons-capitell. Sense on sostenir-se, la biga va anar avall. Segons la inspecció submarina, la biga de 15 m de longitud sembla estar sencera al fons, amb uns 10 m a la vista i 5 de soterrats.
Col·lapse de l’últim carregador
L’últim carregador previ a la plataforma ha col·lapsat. L’adherència entre el terreny i els 2 pilons ha fallat i això ha provocat la seva caiguda. De la inspecció submarina es sap que els pilons no van trencar sinó que van perdre l’adherència del fust i tot el conjunt va bascular cap a la platja. L’element pilons-dentell es troba sencer al fons marí, just a sota del tram de tauler caigut.
Cop en un dels pilons del penúltim carregador
Provocat o bé per un cop del tauler o del dentell del carregador, el piló extrem del costat Mataró de la pila 5 presenta un cop o bony en la seva part submergida. Aquest cop no sembla crític i no posa en risc l’estabilitat de l’estructura.

Pel que fa a les afeccions sobre la superestructura i acabats l’informe destaca entre altres punts els següents:
Desaparició total del paviment i la barana de la zona de la plataforma. El temporal ha rebentat completament el paviment i les baranes de la zona de la plataforma.
Petits desperfectes en la barana i el paviment del pantalà. Es detecten alguns cables de la barana trencats i algunes zones molt localitzades amb el paviment trencat al llarg del pantalà.
Danys en els circuits elèctrics del pont i de l’estació meteorològica de la plataforma. L’enllumenat del pont s’ha vist interromput, així com tots els circuits de l’estació meteorològica de la UPC ubicada a la plataforma. La balisa lumínica ha deixat de funcionar, amb el que caldrà col·locar-ne una altra de nova.

L’informe també recomana una sèrie d’actuacions a realitzar:

TREBALLS PREVIS. Abalisament de la zona de la plataforma i advertiments de seguretat.
Mitjançant boies, balises, cartells informatius i utilitzant les xarxes de comunicació pròpies de l’Ajuntament de Badalona. Actuació ja realitzada.

TREBALLS EMERGÈNCIA. Actuacions per restablir les condicions de seguretat de tot el pont i la plataforma.
En aquesta fase es retirarà tota la llosa de plataforma final i es deixaran únicament els pilons (lligat entre si mitjançant estructura metàl·lica). Es duran a terme les actuacions necessàries per deixar el tram de pont que no ha quedat afectat en condicions segures, no es reposarà el tram de biga caigut i es farà un tancament just abans del tram caigut.

REPOSICIÓ DE LA PLATAFORMA. Redacció d’un projecte constructiu de reposició de la plataforma final i l’última biga. Projecte que inclourà un estudi de model reduït en piscina que permeti avaluar de manera correcta les pressions exercides sobre la plataforma i el pont i que per tant, ajudi al dimensionament de la nova plataforma final.

Pel que fa a les actuacions per restablir les condicions de seguretat a tot l’àmbit del pont del Petroli es recomana:
Retirada de tota la llosa de formigó de la plataforma (es picarà tot el formigó. de la llosa i posteriorment es dragarà el fons per recuperar-ne tots els residus).
Retirada de la resta dels elements de la plataforma (fustes, costelles…)
Unió de tots els pilons per rigiditzar el sistema mitjançant bigues metàl·liques soldades als mateixos pilons (a uns 2.0 m per sobre del nivell del mar s’executarà una estructura metàl·lica de lligat dels pilons mitjançant bigues HEB 200 o similars).
Recuperació de la balisa existent de la UPC i col·locació d’una nova.
Neteja del fons marí per treure les restes de baranes, fustes…i tot el que hagi quedat visible. No es contempla en aquesta actuació la retirada ni de la biga caiguda ni del conjunt capitells i pilons caiguts.
A banda serà necessari portar a terme actuacions menors com reparacions de fustes, baranes i enllumenat, entre altres.

Valoracions de les actuacions
La valoració econòmica per tal de portar a terme els treballs que es descriuen a l’informe de danys és de 482.307 euros.

Deixa un comentari