Publicat el 09/03/2021

El Pla detectarà oportunitats de creixement i generarà un posicionament únic i diferenciat per la comarca

L’objectiu és detectar oportunitats de creixement i aprofitament dels recursos, sectors i activitats existents a la comarca del Maresme i generar un posicionament únic i diferenciat pel Maresme i facilitar la seva promoció a l’exterior.
Aquest model de desenvolupament anirà estretament lligat amb les línies estratègiques de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme que executen accions per generar noves oportunitats a partir del que han anomenat les “4 D”:
·  Desestacionalització per generar ocupació i riquesa,
·  Descentralització per evitar una massificació turística,
·  Diversificació de l’oferta per atraure nous segments de mercat,
·  Generar una major Despesa en el territori.

El Pla establirà mecanismes i fórmules de cooperació per enfortir aliances estratègiques que permetin una millor governança entre tots els agents territorials del sector turístic, permetrà dissenyar accions innovadores per la millora de la competitivitat del sector, així com en la col·laboració per la creació de nous productes turístics basats en experiències, dissenyar campanyes de promoció i de comunicació que permetin atraure turistes, entre d’altres.

El Pla Estratègic de desenvolupament turístic constarà de quatre fases:
La primera serà analítica, que consistirà en fer una diagnosi de la situació del territori.
La segona serà estratègica, on es definiran els objectius i eixos de treball, així com els principis i atributs per a la construcció d’una nova marca turística.
La tercera fase serà operativa, on s’establiran les accions que donin resposta als objectius definits.
Per últim, la fase de gestió, seguiment i presentació, on s’analitzaran i presentaran els resultats.

Es crearà un procés participatiu on els agents del territori, tant públics com privats, tindran l’oportunitat de fer aportacions significatives tant en la fase analítica (de diagnosi), com en la d’estratègia que posteriorment la comarca haurà de desenvolupar.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme entén que la cooperació público-privada és cabdal per a l’èxit en el procés d’execució de les diferents accions definides en el Pla Estratègic de desenvolupament turístic del Maresme.
S’enviaran enquestes al sector privat, als tècnics municipals i també a la ciutadania. També es faran entrevistes en profunditat als agents del territori i es crearà una Comissió de seguiment del Pla Estratègic.
Genuine Tourism Advisors, empresa de consultoria i assessorament especialitzada en l’àmbit del desenvolupament sostenible del turisme, amb deu anys de trajectòria a nivell local i internacional, i ampli coneixement del territori del Maresme, serà la responsable de dirigir, coordinar i executar les tasques d’aquest procés, així com de contribuir a estimular i conformar un teixit d’actors cooperant per a la reactivació i regeneració turística de la comarca.
La previsió de desenvolupament de totes les actuacions està prevista per aproximadament 8 mesos. El Pla està finançat en un 80% pel Servei d’Ocupació de Catalunya i en un 20% pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

 

 

Deixa un comentari