Publicat el 18/05/2022

L’actuació ve derivada de les condicions climàtiques que produeixen alteracions en les superfícies dels talussos i que incideixen directament sobre la carretera i en conseqüència sobre el trànsit

 

 

 

La Diputació de Barcelona està realitzant obres de consolació de talussos a les carreteres BV-5031, BV-5111 i BV-5128 de Mataró a Sant Pol de Mar, per tal de millorar la protecció i l’estabilitat davant de despreniments i esllavissades així com millorar el grau de seguretat viària en la circulació.

Les obres tenen un pressupost d’adjudicació de 991.727,89 euros i un termini d’execució de vuit mesos. Durant les actuacions es regularà el trànsit amb pas alternatiu, en les fases que així ho requereixin.

Les actuacions en aquestes vies comporten la neteja de les parets dels talussos sense excavar-les, l’enretirada d’elements amb risc de caiguda i de viseres de vegetació en coronació que presenti perill d’esdevenir inestable així com la tala d’arbres que poden suposar un risc als usuaris de la via i enretirada de les soques.

Així mateix, es col·locaran drens californians per reduir les pressions intersticials dins del talús i sistemes de sosteniment mitjançant una geomalla amb filaments de polipropilè i malla de filferro subjectada per perns d’ancoratge, així com sosteniment de cables d’acer fixat sobre els mateixos perns d’ancoratge fixant tot el conjunt i xarxa de triple torsió sustentada per panell de cables d’acer fixats per perns d’ancoratge.

Finalment, es faran hidrosembres en els talussos amb plantació d’espècies arbustives autòctones així com la formació de cunetes revestides de formigó de 1,20 metres d’amplada.

La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

 

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari