Campanya NO canviem de llengua - Si vas al jutjat NO canviïs de llengua | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 16/03/2011

Campanya presentada per l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 
–  La campanya, adreçada a tots els ciutadans i ciutadanes, té per finalitat potenciar l’ús del català davant l’Administració de justícia a Catalunya
–  Les entitats, empreses o particulars que hi vulguin col·laborar, disposen de molts materials que poden descarregar-se al web de la campanya:
http://www.nocanviemdellengua.cat/


Com a juristes que som, volem expressar el nostre rebuig i advertir del perill que per la llengua catalana suposa la interpretació que s’expressa en les resolucions judicials, dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  que com és habitual opta per emprar la llengua castellana.


Es fa una dubtosa interpretació de la funció de les mesures cautelars, en favor de la llengua castellana, com si existissin possibles perjudicats i danys d’impossible reparació pel fet que les administracions usessin la llengua catalana com a preferent, que no única, oblidant que el marc legal que ara recull l’Estatut és el que estableix la Llei de Política Lingüística des de l’any 1998 sense que mai abans ningú hagués plantejat accions legals com les que ara, casualment, s’exerceixen. 


Prejutgen la resolució de fons, cosa impròpia d’una resolució cautelar, amb una interpretació interessada i parcial de la sentència del TC, sense tenir en comte la Llei de Política Lingüística de 1998 esmentada, la Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries o la Declaració Universal de Drets lingüístics, que obliguen a les autoritats estatals a adoptar les mesures de protecció de la llengua pròpia del territori.


La ciutadania ha de saber que en el propi Estatut d’Autonomia, validat  pel TC, es reconeix el dret d’opció lingüística que tenim tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país per tal de triar la llengua en que volem ser atesos, de la mateixa manera que les administracions públiques poden establir quina serà la llengua d’us normal de les seves actuacions ( art. 6 i 33).


Crida l’atenció doncs que si majoritàriament  els ciutadans d’aquest país usem el català com a llengua normal i preferent de comunicació, es constati que en l’àmbit de l’administració de justícia – que és la que dicta aquestes resolucions – mentre el 99% entén el català, el 90% el sap  també llegir i el 80% el sap també escriure, segon dades de l’Enquesta d’usos lingüístics  del 2008(*),  només un 16% de sentències es dicten en llengua catalana, la qual cosa ens ha de fer reflexionar sobre si aquesta  administració de justícia esta tutelant en tot moment aquest dret d’opció lingüística que tenim els catalans i catalanes.


Davant d’aquesta preocupant constatació, l’Associació de juristes en defensa de la llengua pròpia hem iniciat una campanya de sensibilització a favor de l’ús del català davant l’administració de justícia sota el títol NO CANVIEM DE LLENGUA 


Un dels objectius d’aquesta campanya consisteix en copsar els casos on no es respecti el dret d’opció lingüística triat pel justiciable per tal de prendre les mesures adients perquè aquest dret fonamental sigui respectat i restablert en tot moment. És per això, que el cas que ens ocupa vetllarem  perquè quan la Diputació de Girona faci el seu escrit d’al·legacions a la mesura cautelar en català, la resolució que es dicti pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui notificada a la Diputació de Girona en llengua catalana, doncs així ho recull l’Estatut i ho recorda el Tribunal Constitucional, independentment que sigui notificada en castellà a l’altre part si li pot crear indefensió.  
 
Web informatiu:
http://www.nocanviemdellengua.cat/
Facebook: facebook.com/nocanviemdellengua
Vídeos campanya:
www.youtube.com/nocanviemdellengua

Deixa un comentari