Publicat el 23/09/2016

La comissió encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora del procediment sobre verificació d´habitatges desocupats permanentment a Badalona s’ha reunit avui per treballar en l’elaboració d’aquesta nova normativa. L’objectiu és detectar els habitatges desocupats durant més de dos anys per incorporar-los al mercat de lloguer.
L’ordenança es portarà a aprovació en el Ple extraordinari d’octubre, en què també s’inclourà la taxa sobre la verificació dels pisos buits, que està en el paquet general d’ordenances fiscals i taxes. La comissió es tornarà a reunir la setmana vinent per afinar qüestions de tipus tècnic.

La nova ordenança, en la línia de la legislació vigent sobre habitatge, defineix com a habitatge buit aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. L’ordenança contempla un seguit d’excepcions que fan referència a causes justificades de desocupació dels pisos: treballadors/es desplaçats per motius de feina, canvi de domicili per situacions de dependència, afectats per expedients de ruïna, etc. Aquesta nova normativa permetrà verificar si l’habitatge es considera buit i, en cas de conformitat, s’estableix el procediment per al cobrament de la taxa per a verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas de desocupació permanent. 

El primer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó, ha dit que “és clau determinar legalment l’habitatge en situació de desocupació permanent, perquè a partir d’aquí la llei dóna un temps per situar l’habitatge en lloguer o per anar per la via sancionadora, si l’habitatge continua desocupat”.

En les pròximes setmanes, s’elaborarà un programa d’inspecció d’habitatges desocupats permanentment que determinarà per quines zones o tipologia de pisos es comença. “En aquest sentit, el govern té clar que a la ciutat tenim més de 1.300 pisos buits de grans tenidors; pisos que avui no estan complint el que determina la llei, que tot habitatge ha de complir una funció social. Per tant, el nostre pla d’inspeccions prioritzarà en un primer moment la inspecció dels habitatges dels grans tenidors”, ha indicat Oriol Lladó.

El primer tinent Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable també ha explicat que la voluntat de l’ordenança i la taxa és treballar per garantir el dret a l’habitatge i donar compliment al full de ruta del govern, debatut i consensuat en el marc del Consell Municipal de l’Habitatge. Oriol Lladó ha destacat que “l’objectiu d’aquesta ordenança és la mobilització dels habitatges buits al mercat per part de la propietat. La finalitat no és recaptatòria perquè el que es pretén és ampliar el parc d’habitatges de la ciutat revertint l’existència de pisos buits en pisos de lloguer”. “D’aquesta manera el Govern impulsa mesures orientades a corregir el comportament del mercat de l’habitatge per evitar les situacions d’exclusió residencial que es produeixen i això també implica la corresponsabilitat entre els diferents actors implicats”, ha afegit. El govern ha reforçat l’Oficina Local d’Habitatge, que veurà incrementat de forma important el seu pressupost l’any 2017. 

Pel que fa a l’estructura, l’ordenança de procediment consta d’un títol preliminar, tres títols més i dues disposicions finals. En el Preliminar es defineix l’objecte i la finalitat; en el Títol Primer s’estableixen les actuacions prèvies, la detecció, la comprovació i la inspecció. El Títol Segon regula la incoació, instrucció i resolució de l’expedient de declaració d’habitatge desocupat permanentment. El darrer títol, el Tercer, estableix mesures de foment de l’ocupació en el cas de detectar una desocupació permanent d’un habitatge inferior a dos anys. Tanquen l’ordenança dues disposicions finals en relació amb l’entrada en vigor, 15 dies posteriors a la seva aprovació i publicació, i en relació amb l’adaptació.

Deixa un comentari