Publicat el 24/03/2020

Es vol assegurar la lliure concurrència i la igualtat de condicions de les associacions que poden optar a les ajudes

L’Ajuntament de Badalona ha decidit no obrir el període de convocatòria de sol·licitud de subvencions de l’any 2020 destinades a entitats a causa de l’emergència sanitària provocada pel coronavirus. Mentre duri l’estat d’alarma, el consistori mantindrà la suspensió dels terminis de sol·licitud per tal d’assegurar la lliure concurrència i la igualtat de condicions de les associacions que poden optar a les subvencions. En aquest cas, la convocatòria apel·la a totes aquelles entitats que realitzin activitats o programes referents a educació, associacionisme veïnal, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes, serveis socials, gent gran convivència i salut, durant l’exercici 2020.

Aquesta decisió s’empara en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El decret disposa en el seu article 6 que cada administració conserva les competències que li reconeix la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries i, d’altra banda, en la seva disposició addicional tercera regula la suspensió de terminis.

La suspensió de l’obertura de la convocatòria atura un procés que ja havia estat refrendat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 7 de febrer de 2020, quan va aprovar provisionalment les bases específiques i els annexos que regulen la convocatòria de subvencions. Posteriorment, es van sotmetre aquestes bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci al BOPB de data 11 de febrer de 2020, al tauler d’anuncis i a la web municipal.
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, per la qual cosa, l’aprovació provisional o inicial, va esdevenir definitiva, restant només pendent la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva al BOPB. Ara, aquesta publicació queda aturada fins que l’emergència sanitària estigui controlada.

 

Deixa un comentari